25.Izmjena i dopuna plana nabavki za 2019.godinu

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-178-25/19

Datum:06.09. 2019. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa budžetom Općine Kalesija za 2019. godinu,  Općinski načelnik

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2019. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2019. godinu se mijenja na sljedeći način:

Dodaje se nova stavka “IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REGULACIJA POTOKA U URBANOM DIJELU GRADA NA DIONICI MOTEL “KOŠUTA” RASKRSNICA NA MAGISTRALNOM PUTU OPĆINA KALESIJA” u dijelu Usluge, redni broj 36 CP V kod 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova  procijenjena vrijednost nabavke 6.000,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  direktnog sporazuma, period pokretanja planiran septembar  a period zaključenja ugovora oktobar.

                                                                          II

Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabvaki.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                     Sead Džafić, dipl.ecc.