32.Izmjena i dopuna plana nabavki za 2019.godinu

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-178-32/19

Datum:14.10.2019. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa budžetom Općine Kalesija za 2019. godinu,  Općinski načelnik

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2019. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2019. godinu se mijenja na sljedeći način:

Dodaje se nova stavka “Izgradnja puta u Markovićima” u dijelu RADOVI, redni broj 42 CP V 45233120-6– Građevinski radovi na cesti , procjena troškova  procijenjena vrijednost nabavke 17.767,00  KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  otvorenog postupka, period pokretanja planiran oktobar  a period zaključenja ugovora decembar,

Dodaje se nova stavka “Nabavka stolarije za klub penzionera u Tojšićima”u dijelu ROBE, redni broj 22 CP V kod 44221000-5– Prozori, vrata i srodni artikli, procijenjena vrijednost nabavke 4.531,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  direktnog sporazuma, period pokretanja planiran oktobar  a period zaključenja ugovora novembar.

Dodaje se nova stavka “Uređenje  stočnog groblja” u dijelu RADOVI, redni broj 43 CP V 45000000-7

– Građevinski radovi,  procjena troškova  procijenjena vrijednost nabavke 17.120,00  KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  otvorenog postupka, period pokretanja planiran oktobar  a period zaključenja ugovora decembar

                                                                          II

Ova Odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić, dipl.ecc.