35.Izmjena i dopuna plana nabavki za 2019.godinu

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-178-35/19

Datum:07.11.2019. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa budžetom Općine Kalesija za 2019. godinu,  Općinski načelnik

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2019. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2019. godinu se mijenja na sljedeći način:

Dodaje se nova stavka Radovi na putu Lipovice-Hrasno Gornje u dijelu RADOVI, redni broj 45 CP V  CPV 45233120-6– Građevinski radovi na cesti  procijenjena vrijednost nabavke 12.000,00  KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  otvorenog postupka, period pokretanja planiran novembar,  a period zaključenja ugovora decembar.

                                                                          II

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić, dipl.ecc.