40.Izmjena i dopuna plana nabavki za 2019.godinu

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-178-40/19

Datum:23.12.2019. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa budžetom Općine Kalesija za 2019.  godinu,  Općinski načelnik

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2019. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2019. godinu se mijenja na sljedeći način: Dodaje se nova stavka “Nepredviđeni radovi na opremanju i uređenju Gradske dvorane u Kalesiji ” u dijelu RADOVI, redni broj 49, CPV 37400000-2- Proizvodi za sport i oprema, procijenjena vrijednost 19.500,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, period pokretanja planiran Decembar, a period zaključenja ugovora Januar.

                                                                          II

Ova Odluka će se objaviti na web stranici ugovornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabvaki.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

________________________

                                                                                                                                     Sead Džafić, dipl.ecc.