42.Izmjena i dopuna plana nabavki za 2019.godinu

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-178-42/19

Datum:19.12.2019. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa budžetom Općine Kalesija za 2019.  godinu,  Općinski načelnik

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2019. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2019. godinu se mijenja na sljedeći način: 1. Dodaje se nova stavka “Izrada glavnog projekta putne dionice Rainci Donji, Pedići-Tupković (most Mala Spreča, granica sa općinom Živinice)” u dijelu Usluge, redni broj 40, CPV 71242000-6- Izrada projekta i nacrta, procjena troškova, procijenjena vrijednost 9.000,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  otvorenog postupka, period pokretanja planiran Decembar, i period zaključenja ugovora Januar.

2. Dodaje se nova stavka “Izrada projekta priključenja na magistralnu cestu M-4 kod mosta na r. Gribaja (Istočni ulaz u centar naselja Tojšići)” u dijelu Usluge, redni broj 41, CPV 71242000-6- Izrada projekta i nacrta, procjena troškova, procijenjena vrijednost 6.000,00  KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  otvorenog postupka, period pokretanja planiran Decembar, i period zaključenja ugovora Januar.

3. Dodaje se nova stavka “Pješački most u naselju Spreče-Hidani, MZ Tojšići” u dijelu Radovi, redni broj 50, CPV 44212100-0- most, procijenjena vrijednost 6.000,00  KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  direktnog sporazuma, period pokretanja planiran Decembar, i period zaključenja ugovora Januar.

                                                                          II

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Ugovornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabvaki.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

________________________

                                                                                                                                     Sead Džafić, dipl.ecc.