5.Izmjena i dopuna plana nabavki za 2019.godinu

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-178-6/19

Datum: 27.02.2019. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2019. godinu,  općinski Načelnik, donosi

                                                           

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2019. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2019. godinu se mijenja na sljedeći način:

  1. Dodaje se nova stavka “Nabavka dišnog izolacionog aprata” u dijelu ROBE, redni broj 15, CPV kod 35110000-8-, Vatrogasna oprema, oprema za spašavanje i sigurnosna oprema procijenjena vrijednost 6.000,00KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem direktnog sporazuma, period pokretanja planiran februar, a period zaključenja ugovora mart.
  2. Dodaje se nova Stavka: “Izrada glavnog projekta uvođenja zamjenskih bunara BK-5 I BK-6 na izvorištu >Krušik< u postojeći  u postojeći vodovodni system, općina Kalesija”, u dijelu USLUGE, redni broj 30, CPV kod: 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova, procijenjena vrijednost 6.000,00KM bez PDV-a, nabavka će se provesti putem direktnog sporazuma, period pokretanja: februar, a period zaključenja ugovora mart.

II

Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabvaki.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić, dipl.ecc.