7.Izmjena i dopuna plana nabavki za 2019.godinu

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-178-7/19

Datum: 14.03.2019. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2019. godinu,  općinski Načelnik, donosi

                                                           

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2019. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2019. godinu se mijenja na sljedeći način:

  1. Dodaje se nova stavka “Nabavka reklamnog materijala I materijala za obilježavanje >Zelenih otoka<” u dijelu ROBE, redni broj 16, CPV kod 22459100-3Promotivne naljepnice i trake, procijenjena vrijednost 4.000,00KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem direktnog sporazuma, period pokretanja planiran mart, a period zaključenja ugovora april.
  2. Stavka pod rednim brojem 11, u dijelu robe, mijenja se na način da će se u polje procijenjena vrijednost umjesto 30.000,00KM, upisati 50.000,00KM, ostali dijelovi plana u ovoj stavki ostaju ne promijenjeni
  3. Stavka pod rednim brojem 3 u dijelu radovi mijenja se na način što će se u polje procijenjena vrijednost umjesti 34.102,00KM upisati 34.800,00KM, u polje okvirni datum pokretanja umjesto April upisati Mart, a u polje okvirni datum zaključenja ugovora umjesto Maj upisati April.

II

Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabvaki.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić, dipl.ecc.