ADAPTACIJA SALE VIJEĆA U ZGRADI OPĆINE KALESIJA

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-2-2540-6/19

Kalesija, 26.08.2019. godine

Na osnovu člana 69. stav 1. tačka b) i stav 2. tačka e), člana 70. stav 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke radova „ADAPTACIJA SALE VIJEĆA U ZGRADI OPĆINE KALESIJA“.

Član 2.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa ( www.kalesija.ba ).

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke radova „ADAPTACIJA SALE VIJEĆA U ZGRADI OPĆINE KALESIJA“ za potrebe organa uprave Općine Kalesija, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-2540-1/19 od 26.06.2019. godine. Postupak nabavke je pokrenut putem otvorenog postupka za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-48-3-51/19, od 03.07.2019. godine na portalu javnih nabavki.

Do datuma koji je bio zakazan za otvaranje ponuda pristigle su ukupno 2 ( dvije ) ponude. Kriterij za dodjelu ugovora bila je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

Obje prispjele ponude su tehnički zadovoljavajuće s obzirom na uslove iz tenderske dokumentacije, ali su obje ponude i nakon održane e-aukcije znatno iznad procijenjene vrijednosti nabavke, te je s toga odlučeno kao u članu I ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:

  • arhivi,
  • svim učesnicima u postupku,

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić, dipl.ecc.