Asfaltiranje lokalnih puteva

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-2-2986-8/19

Kalesija, 30.09.2019. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata  se  Preporuka  Komisije  za  javne  nabavke imenovane Odlukom broj: 02-01-05-2-2986-2/19 od  06.08.2019. godine, te se ugovor za nabavku radova „Asfaltiranje lokalnih puteva“  dodijeljuju po LOT-ovima kako slijedi:

LOT 1 – ČESMA (TRAFO) – DUGE NJIVE; MZ SELJUBLJE dodjeljuje Grupi ponuđača „KUW-ing“ d.o.o. Kalesija i „Papilon“ d.o.o Čelić, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 31.788,90 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

LOT 2 – PUT TOČAK-BAJRE; MZ GOJČIN, dodjeljuje Grupi ponuđača „KUW-ing“ d.o.o. Kalesija i „Papilon“ d.o.o Čelić, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 5.907,33 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

LOT 3– KRUŽNI PUT ZA ĆIVIĆA BRDO; MZ KIKAČI, dodjeljuje Ponuđaču „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 14.593,41 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

LOT 4– PUT PREMA SADIKAMA;MZ KIKAČI dodjeljuje Ponuđaču „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 21.386,43 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

LOT 5– ČESMA(TRAFO)-PUT DOLINA REZERVOAR ZA VODU-TETKINA VODA; MZ PETROVICE, dodjeljuje Grupi ponuđača „KUW-ing“ d.o.o. Kalesija i „Papilon“ d.o.o Čelić, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 52.695,10KM sa uključenim iznosom PDV-a.

LOT 6– PUT GREDA; MZ VUKOVIJE GORNJE, dodjeljuje Ponuđaču „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 23.809,50 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

LOT 7– MAGISTRALNI PUT DŽAMIJA, MZ TOJŠIĆI (BABAJIĆI), dodjeljuje Ponuđaču „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 38.656,80 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

LOT 8– PUT PREMA MEKTEBU DO KAPIJE AVDE HUJDURA; MZ HRASNO DONJE, dodjeljuje Ponuđaču „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 11.559,60 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

LOT 9– PUT GRABOVAC, MZ MILJANOVCI, dodjeljuje Ponuđaču „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 20.102,94KM sa uključenim iznosom PDV-a.

LOT 10– PUT BUKVARI PLJEŠAVICA (asfaltiranje makadamskog dijela puta) MZ RAINCI GORNJI , dodjeljuje Grupi ponuđača „KUW-ing“ d.o.o. Kalesija i „Papilon“ d.o.o. Čelić, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 42.272,10 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

Član 2.

Ova Odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-2986-1/19, od 06.08.2019. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-61-3-63/19, od 06.08.2019. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke Odlukom broj: 02-01-05-2-2986-2/19 od  06.08.2019. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke za LOT 1 utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 3;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su 3 ponude prihvatljive;
 • da nema neprihvatljivih ponuda;

U postupku javne nabavke za LOT 2 utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 3;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su 3 ponude prihvatljive;
 • da nema neprihvatljivih ponuda;

U postupku javne nabavke za LOT 3 utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 3;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su 3 ponude prihvatljive;
 • da nema neprihvatljivih ponuda;

U postupku javne nabavke za LOT 4 utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 3;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su 3 ponude prihvatljive;
 • da nema neprihvatljivih ponuda;

U postupku javne nabavke za LOT 5 utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 3;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su 3 ponude prihvatljive;
 • da nema neprihvatljivih ponuda

U postupku javne nabavke za LOT 6 utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 3;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su 3 ponude prihvatljiva;
 • da nema neprihvatljivih ponuda

U postupku javne nabavke za LOT 7 utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 3;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su 3 ponude prihvatljive;
 • da nema neprihvatljivih ponuda

U postupku javne nabavke za LOT 8 utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 3;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su 3 ponude prihvatljive;
 • da nema neprihvatljivih ponuda

U postupku javne nabavke za LOT 9 utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 3;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su 3 ponude prihvatljive;
 • da nema neprihvatljivih ponuda

U postupku javne nabavke za LOT 10 utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 3;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su 3 ponude prihvatljive;
 • da nema neprihvatljivih ponuda

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Grupa ponuđača „KUW-ing“ d.o.o. Kalesija i „Papilon“ d.o.o Čelić dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova Asfaltiranje lokalnih putevaza LOT 1 – ČESMA (TRAFO) – DUGE NJIVE; MZ SELJUBLJE, ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 31.788,90 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom, a  koja je iznad procijenjenje vrijednosti ali odlukom Općinskom načelnika obezbjeđena su dodatna sredstva i izvršen je izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Grupa ponuđača „KUW-ing“ d.o.o. Kalesija i „Papilon“ d.o.o Čelić dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova Asfaltiranje lokalnih putevaLOT 2– PUT TOČAK-BAJRE; MZ GOJČIN, ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 5.907,33 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom, a  koja je iznad procijenjenje vrijednosti ali odlukom Općinskom načelnika obezbjeđena su dodatna sredstva i izvršen je izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Ponuđač „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova Asfaltiranje lokalnih putevaLOT 3-KRUŽNI PUT ZA ĆIVIĆA BRDO; MZ KIKAČI, ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 14.593,41 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom, a  koja je iznad procijenjenje vrijednosti ali odlukom Općinskom načelnika obezbjeđena su dodatna sredstva i izvršen je izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Ponuđač „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova Asfaltiranje lokalnih puteva-LOT 4- PUT PREMA SADIKAMA;MZ KIKAČI, ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 21.386,43 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom, a  koja je iznad procijenjenje vrijednosti ali odlukom Općinskom načelnika obezbjeđena su dodatna sredstva i izvršen je izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Grupa ponuđača „KUW-ing“ d.o.o. Kalesija i „Papilon“ d.o.o Čelić dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova Asfaltiranje lokalnih putevaza -LOT 5- ČESMA(TRAFO)-PUT DOLINA REZERVOAR ZA VODU-TETKINA VODA; MZ PETROVICE, ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 52.695,10 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom, a  koja je iznad procijenjenje vrijednosti ali odlukom Općinskom načelnika obezbjeđena su dodatna sredstva i izvršen je izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Ponuđač „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova Asfaltiranje lokalnih puteva-LOT 6- PUT GREDA; MZ VUKOVIJE GORNJE, ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 23.809,50 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom, a  koja je iznad procijenjenje vrijednosti ali odlukom Općinskom načelnika obezbjeđena su dodatna sredstva i izvršen je izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Ponuđač „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova Asfaltiranje lokalnih puteva-LOT 7- MAGISTRALNI PUT DŽAMIJA, MZ TOJŠIĆI (BABAJIĆI), ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 38.656,80 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom, a  koja je iznad procijenjenje vrijednosti ali odlukom Općinskom načelnika obezbjeđena su dodatna sredstva i izvršen je izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Ponuđač „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova Asfaltiranje lokalnih puteva-LOT 7- MAGISTRALNI PUT DŽAMIJA, MZ TOJŠIĆI (BABAJIĆI), ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 38.656,80 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom, a  koja je iznad procijenjenje vrijednosti ali odlukom Općinskom načelnika obezbjeđena su dodatna sredstva i izvršen je izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Ponuđač „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova Asfaltiranje lokalnih puteva“ -LOT 8- PUT PREMA MEKTEBU DO KAPIJE AVDE HUJDURA; MZ HRASNO DONJE ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 11.559,60 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom, a  koja je iznad procijenjenje vrijednosti ali odlukom Općinskom načelnika obezbjeđena su dodatna sredstva i izvršen je izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Ponuđač „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova Asfaltiranje lokalnih puteva“ -LOT 9- PUT GRABOVAC, MZ MILJANOVCI, ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 20.102,94 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom, a  koja je iznad procijenjenje vrijednosti ali odlukom Općinskom načelnika obezbjeđena su dodatna sredstva i izvršen je izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Grupa ponuđača „KUW-ing“ d.o.o. Kalesija i „Papilon“ d.o.o Čelić dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova Asfaltiranje lokalnih putevaza -LOT 10- PUT BUKVARI PLJEŠAVICA (asfaltiranje makadamskog dijela puta) MZ RAINCI GORNJI, ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 42.272,10 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom, a  koja je iznad procijenjenje vrijednosti ali odlukom Općinskom načelnika obezbjeđena su dodatna sredstva i izvršen je izbor najpovoljnijeg ponuđača.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:

 • arhivi,
 • svim učesnicima u postupku,
 • službi za budžet

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić, dipl.ecc