Asfaltiranje lokalnih puteva

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-2-3909-6/19

Kalesija, 02.12.2019. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata  se  Preporuka  Komisije  za  javne  nabavke imenovane Odlukom broj: 02-01-05-2-3909-2/19 od  31.10.2019. godine, te se ugovor za nabavku radova „Asfaltiranje lokalnih puteva“  dodijeljuju po LOT-ovima kako slijedi:

LOT 1 – PUT ZELINA – VUKOVINA PREMA JELOVOM BRDU; MZ GOJČIN dodjeljuje ponuđaču Izgradnja“ d.o.o. Teočak, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 70.428,15 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

LOT 2 – ULICA PODRINJSKA-KRAK ISTOČNO DO MUJKIĆA ŠUMA; MZ KALESIJA CENTAR, dodjeljuje ponuđaču „Terakop“, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 23.294,70 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

LOT 3– PUT ŽIVČIĆI; MZ MILJANOVCI, dodjeljuje Ponuđaču „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 36.657,27 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

Član 2.

Ova Odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-3909-1/19, od 31.10.2019. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-82-3-97/19, od 05.11.2019. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke Odlukom broj: 02-01-05-2-3909-2/19 od  31.10.2019. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke za LOT 1 utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 4;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su 4 ponude prihvatljive;
 • da nema neprihvatljivih ponuda;

U postupku javne nabavke za LOT 2 utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 5;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da je 5 ponuda prihvatljivo;
 • da nema neprihvatljivih ponuda;

U postupku javne nabavke za LOT 3 utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 4;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su 4 ponude prihvatljive;
 • da nema neprihvatljivih ponuda;

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuđač „Izgradnja“ d.o.o. Teočak dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova Asfaltiranje lokalnih putevaza LOT 1 – PUT ZELINA – VUKOVINA PREMA JELOVOM BRDU; MZ GOJČIN, ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 70.428,15 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač „Terakop“ d.o.o. Živinice dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova Asfaltiranje lokalnih putevaza LOT 2 – ULICA PODRINJSKA-KRAK ISTOČNO DO MUJKIĆA ŠUMA; MZ KALESIJA CENTAR, ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 23.294,70 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač „Džale Iskop d.o.o. Kalesija dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova Asfaltiranje lokalnih putevaza LOT 3- PUT ŽIVČIĆI; MZ MILJANOVCI, ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 36.657,27 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Dostavljeno:

 • Učesnicima u postupku,
 • Službi za privredu i budžet Općine Kalesija
 • a/a

OPĆINSKI NAČELNIK

                
                                                                                                                                                                 _______________________

                                                                                                                                                                                 Sead Džafić, dipl.ecc