IZRADA INVESTICIONO – TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI WC U OPĆINI KALESIJA NA PARCELI K.Č. BR.316, K.O. KALESIJA GORNJA

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-2101-7/19

Datum, 08.07.2019. godine   

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku usluga putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku usluga „IZRADA INVESTICIONO – TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI WC U OPĆINI KALESIJA NA PARCELI K.Č. BR.316, K.O. KALESIJA GORNJA“ dodjeljuje ponuđaču „Bosna Inžinjering“ d.o.o. Sarajevo, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 3.510,00KM sa uključenim iznosom PDV-a.

Član 2.

Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-2101-1/19, od 30.05.2019. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-2-46-3-49/19;, od 17.06.2019. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom broj:02-1-05-2-2101-2/19 od 30.05.2019. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

  • ukupan broj pristiglih ponuda 3;
  • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
  • da su sve ponude prihvatljive;
  • da nije bilo neprihvatljivih ponuda;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuđač Bosna Inžinjering“ d.o.o. Sarajevo dostavio je, u predmetnom postupku javne nabavke usluga „IZRADA INVESTICIONO – TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI WC U OPĆINI KALESIJA NA PARCELI K.Č. BR.316, K.O. KALESIJA GORNJA“, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 3.510,00KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:

  • arhivi,
  • svim učesnicima u postupku,

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić