Izrada potpornih zidova u MZ Vukovije Gornje

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-2-1837-7/19

Kalesija, 25.06.2019. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. i člana 72. stav 3. tačka c) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Ugovor za nabavku radova „Izrada potpornih zidova u MZ Vukovije Gornje“, dodjeljuje se ponuđaču “HNR“ d.o.o. Kalesija, po LOT-ovima kako slijedi:

ZA LOT 1– MZ Vukovije Gornje kod posjeda Ćivić Mujage6.107,40 KM sa uključenim iznosom PDV-a

ZA LOT  2 MZ Vukovije Gornje kod posjeda  Ćivić Mehe–  7.090,20 KM  uključenim iznosom PDV-a.

Član 2.

Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-1837-1/19, od 15.05.2019. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-40-3-43_19 od 24.05.2019. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj:02-1-05-2-1837-2/19, od 15.05.2019. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

 ZA LOT 1

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 4;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su sve ponude prihvatljive;
 • da je nije bilo neprihvatljivih ponuda;

ZA LOT 2

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 4;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su sve ponude prihvatljive;
 • da je nije bilo neprihvatljivih ponuda;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuđač “HNR“ d.o.o. Kalesija dostavio je, u predmetnom postupku javne nabavke radova Izrada potpornih zidova u MZ Vukovije Gornje“ ZA LOT 1, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 5220,00KM bez PDV-a tj. 6.107,40 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač “HNR“ d.o.o. Kalesija dostavio je, u predmetnom postupku javne nabavke radova Izrada potpornih zidova u MZ Vukovije Gornje“ za LOT 2, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 6060,00KM bez PDV-a tj. 7.090,20 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 7 (sedam) dana, računajući od dana dostavljanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti originale ili ovjerene kopije dоkumеntаciје koje se traže tenderskom dokumentacijom.

Dostavljeno:

 • arhivi,
 • učesnicima u postupku,
 • Službi za privredu i budžet.

OPĆINSKI NAČELNIK

                
                                                                                                                                                             _______________________

                                                                                                                                                                               Sead Džafić, dipl.ecc.