Izrada potpornog zida na parceli mjesnog groblja „Masle“

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                             

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-2-3745-9/19

Kalesija, 23.10.2019. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka, Općinski načelnik, donosi

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku radova “Izrada potpornog zida na parceli mjesnog groblja „Masle“ dodjeljuje ponuđaču „KUW-ing“ d.o.o. Kalesija, koji je dostavio ponudu sa cijenom od 5.879,25 KM sa uračunatim iznosom PDV-a.

Član 2.

Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-3745-1/19, od 10.09.2019. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-66-3-75/19, od 12.09.2019. godine na portalu javnih nabavki. Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom broj:02-1-05-2-3745-2/19, od 10.09.2019. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

– da je ukupan broj pristiglih ponuda 3;

– da je blagovremeno zaprimljeno 3 ponude;

– da nije bilo neblagovremenih ponuda;

– da su 3 (tri) ponude prihvatljive;

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

ponuđač „HNR“ d.o.o. Kalesija dostavio u predmetnom postupku javne nabavke radova „Izrada potpornog zida na parceli mjesnog groblja „Masle“ prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, sa cijenom koja nakon provedene e-aukcije iznosi 5.861,70 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda. Međutim izabrani ponuđač je dana 14.10.2019. godine zaprimio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača nakon čega je bio dužan u roku od 7 ( sedam) dana dostaviti originale ili ovjerene kopije dоkumеntаciје koja se traži tenderskom dokumentacijom. Kako je imenovani dokumente dostavio neblagovremeno i nepotpuno Ugovorni organ je izabrao drugorangiranog ponuđača.

Obzirom na naprijed navedeno Ugovorni organ je postupio u skladu sa članom 72. stav 3. tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH i izabrao drugorangiranog ponuđača „KUW-ing“ d.o.o. Kalesija kao najuspješnijeg i kojima će ponuditi Ugovor.

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 7 (sedam) dana, računajući od dana dostavljanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti originale ili ovjerene kopije dоkumеntаciје koje se traže tenderskom dokumentacijom.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Dostavljeno:

  • Učesnicima u postupku,
  • Službi za privredu i budžet Općine Kalesija
  • a/a

                                                                                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić.dipl.ecc