Nabavka kamenog materijala za održavanje lokalnih puteva

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-2-3794-7/19

Kalesija, 10.10.2019. godine

Na osnovu člana 69. stav 1. tačka b) i stav 2. tačka e), člana 70. stav 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke radova „Nabavka kamenog materijala za održavanje lokalnih puteva“ iz razloga što je procijenjena vrijednost nabavke veća za 3.160,16 KM sa uključenim PDV-om u odnosu na cijenu koja je bila planirana javnom nabavkom.

Član 2.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa ( www.kalesija.ba ).

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-3794-1/19, od 11.09.2019. godine. Postupak nabavke je objavljen putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koje je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-67-3-76/19, od 12.09.2019. godine na portalu javnih nabavki.

Do datuma koji je bio zakazan za otvaranje ponuda pristigle su ukupno 2 ponude. Kriterij za dodjelu ugovora bila je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

Obzirom da nakon provedene e-aukcije nije došlo do smanjenja cijena koje bi bile prihvatljive za Ugovorni organ, najniža ponuđena cijena ostala je iznad procijenjene vrijednosti nabavke te da Ugovorni organ nije u mogućnosti obezbjediti nedostajuća  sredstva sa neke druge budžetske pozicije, odlučeno je kao u članu I ove Odluke.

Nakon što se izvrši dodatno usaglašavanje i ispravljanje tenderske dokumentacije i predmjera radova ugovorni organ će ponovo objaviti javnu nabavku radova „Nabavka kamenog materijala za održavanje lokalnih puteva“.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:

  • arhivi,
  • svim učesnicima u postupku,

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić, dipl.ecc