Nepredviđenih radova izmiještanju elektroenergetskih objekata

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-2-1520-7/19

Kalesija, 14.05.2019. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi:

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku „Nepredviđenih radova izmiještanju elektroenergetskih objekata“, dodjeljuje ponuđaču „Izgradnja“ d.o.o. Teočak, koji je dostavio ponudu sa najnižim cijenom u iznosu od 46.709,10KM sa uključenim iznosom PDV-a.

Član 2.

Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-1520-1/19 od 22.04.2019. godine. Postupak nabavke je proveden putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom broj:02-1-05-2-1520-2/19, od 22.04.2019. godine.

U postupku kvalifikacije ponuđača utvrđeno je slijedeće:

  • ukupan  broj pristiglih ponuda 2;
  • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
  • da su sve ponude prihvatljive;
  • da nije bilo neprihvatljivih ponuda;

Komisija je 06.05.2019. godine pozvala ponuđače da dostave početnu ponudu.

Nakon što je samo ponuđač „Izgradnja“ d.o.o. Teočak, dostavio početnu ponudu, dana 10.05.2019. godine izvršeno je i pregovaranje sa ovlaštenim predstavnikom ponuđača, nakon čega je ponuđač usmenim putem pozvan da dostavi i konačnu ponudu.

Konačna ponuda je pristigla  13.05.2019. godine u 11.40 sati i utvređeno je da je cijena predmetnih radova 46.709,10KM sa uključenim PDV-om kao najpovoljnija.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

ponuđač „Izgradnja“ d.o.o. Teočak. dostavio u predmetnom postupku javne nabavke radova Nepredviđenih radova na izmiještanju elektroenergetskih objekata“, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom koja iznosi 46.709,10KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:

  • arhivi,
  • svim učesnicima u postupku,

OPĆINSKI NAČELNIK

                
                                                                                                                                                             _______________________

                                                                                                                                                                              Sead Džafić, dipl.ecc