Osiguranje motornih vozila i kolektivno osiguranje zaposlenih

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                             

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-2-587-8/19

Kalesija, 19.03.2019. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku usluga putem konkurentskog zahtjeva, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku usluga „Osiguranje motornih vozila i kolektivno osiguranje zaposlenih“ kako slijedi:

za LOT 1 – Osiguranje motornih vozila, dodjeljuje ponuđaču SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO, koji je dostavio ponudu sa cijenom od 4.569,00KM;

za LOT 2- Kolektivno osiguranje radnika, dodjeljuje ponuđaču ASA OSIGURANJE DD SARAJEVO, koji je dostavio ponudu sa cijenom od 2.579,64KM.

Član 2.

Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-587-1/19, od 12.02.2019. godine. Postupak nabavke je proveden konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-7-2-8-3-17/19, od 26.02.2019. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj:02-1-05-2-587-2/19, od 12.02.2019. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

ZA LOT 1

– da je ukupan broj pristiglih ponuda 2;

– da je blagovremeno zaprimljeno 2 ponude;

– da nije bilo neblagovremenih ponuda;

– da su sve ponude prihvatljive;

ZA LOT 2

– da je ukupan broj pristiglih ponuda 5;

– da je blagovremeno zaprimljeno 5 ponude;

– da nije bilo neblagovremenih ponuda;

– da su sve ponude prihvatljive;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuđač SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO dostavio u predmetnom postupku javne nabavke usluga Osiguranje motornih vozila i kolektivno osiguranje zaposlenih“ za LOT 1 – Osiguranje motornih vozila prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom koja iznosi 4. 569,00KM, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač ASA OSIGURANJE DD SARAJEVO dostavio u predmetnom postupku javne nabavke usluga Osiguranje motornih vozila i kolektivno osiguranje zaposlenih“ za LOT 2 – Kolektivno osiguranje radnika prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom koja iznosi 2.579,64KM, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić, dipl.ecc.