Posebna odluka

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:02-1-05-2-_______/19

Datum, _______2019.godine,

Na osnovu člana 17. stav 1) i člana 19. stav 1. I člana 87. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik BiH”, broj 39/14) i na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 03/12 i i 6/13),  općinski načelnik  donosi:

P O S E B N U   O D L U K U

o pokretanju postupka  javne nabavke  roba

                                                                                     Član I

Ovom Odlukom odobrava se ugovornom organu općina Kalesija  pokretanje postupka javne nabavke prije usvajanja i objavljivanja  Plana nabavki za 2019. godinu, za slijedeće predmete nabavki:

-„ SO ZA POSIPANJE PUTEVA“;

-„NABAVKA NOVOG TRAKTORA“

Član II

Nabavka iz tačke I ove Odluke, biće uvrštena u Plan nabavki za 2019.godinu, sa naznakom da je nabavka realizirana u periodu usvajanja i objavljivanja Plana nabavki za 2019.godinu.

                                                                                    Član III

Za nabavku predviđenu ovom Odlukom, postupak se pokreće Odlukom o pokretanju postupka nabavke u formi i sadržaju u skladu sa članom 18. Zakona o javnim nabavkama.

                                                                                     Član IV

Ova Odluka će biti Objavljena na stranici ugovornog organa ( www.kalesija.ba) prije pokretanja  postupka nabavke  

                                                                                   Član V

Sredstva za nabavku iz tačke I ove Odluke, biće obezbijeđena iz Budžeta općine Kalesija za 2019. godinu i to: „ SO ZA POSIPANJE PUTEVA“ sa pozicije „Izdaci za zimsko održavanje puteva“- 613724;

„NABAVKA NOVOG TRAKTORA“ sa pozicije 821321-nabavka mašine za čišćenje kanala i sječu granja.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Članom 17. Zakona o javnim nabavkama BiH ( „Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 ), određeni su uslovi za početak postupka javne nabavke te je u stavu 1. jasno definisano da ugovorni organ ( općina Kalesija), može započeti postupak javne nabavke ako je nabavka predviđena u Planu  nabavki ili kad ugovorni organ donese posebnu odluku o pokretanju postupka javne nabavke.

S tim u vezi, donošenje posebne odluke je nužnost, kao uslov za pokretanje javne nabavke u periodu do usvajanja i objavljivanja Plana nabavki za 2019.godinu.

Usljed pojačanih padavina snijega i niskih temperatura, u službi za Civilnu zaštitu općine Kalesija došlo je i do potrebe za većom količinom soli za posipanje puteva. Količine soli koje su se nabavile u 2018.godinu su potrošene, a padavine i niske temperature su se i dalje zadržale. Ovakva novonastala situacija zahtijeva hitno reagovanje i nabavljanje potrebnih količina soli kako ne bi došlo do kolapsa u saobraćaju na području općine Kalesija. Pored putne soli, vremenske prilike i haotično stanje u visinskim zonama općine Kalesija, zahtijevaju i hitnu nabavku traktora kako bi se obezbijedio pristup pojedinim naseljima na području općine Kalesija.

Obzirom da Plan nabavki za 2019.godinu još nije usvojen, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

Dostavljeno:                                                                                                                     

  1. Služba za privredu i budžet,                                     
  2. a/a.                                    

OPĆINSKI NAČELNIK

_________________

                                                                                                                                                 Sead Džafić, dipl.ecc