Radovi na ugradnji betonskih cijevi –MZ Kalesija Centar

Bosna i Hercegovina         

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

-Komisija za javne nabavke-

Broj: 02-1-05-2-4134-6/19

Datum, 28.10.2019. godine   

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. i člana 72. stav 3. tačka c) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Ugovor za nabavku radova„Radovi na ugradnji betonskih cijevi –MZ Kalesija Centar“, dodjeljuje se ponuđaču “Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija, koji je dostavio ponudu sa cijenom u iznosu od 9.804,60 KM  sa uključenim iznosom PDV-a.

Član 2.

Ova Odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-4134-1/19, od 07.10.2019. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-75-3-84/19 od 09.10.2019. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom broj:02-1-05-2-4134-2/19, od 07.10.2019. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

  • ukupan  broj pristiglih ponuda 2;
  • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
  • da je jedna ponuda prihvatljiva;
  • da jedna ponuda nije prihvatljiva;

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

ponuđač  “Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija dostavio u predmetnom postupku javne nabavke Radovi na ugradnji betonskih cijevi-MZ Kalesija Gornja, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom koja iznosi 9.804,60  sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 7 (sedam) dana, računajući od dana dostavljanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti originale ili ovjerene kopije dоkumеntаciје koje se traže tenderskom dokumentacijom.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove  Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Dostavljeno:

  • Učesnicima u postupku
  • Službi za privredu i budžet Općine Kalesija
  • a/a

OPĆINSKI NAČELNIK

                
                                                                                                                                                             _______________________

                                                                                                                                                                               Sead Džafić, dipl.ecc.