RUŠENJE BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-2-1056-5/19

Kalesija, 15.04.2019. godine

Na osnovu člana 69. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14),  Općinski načelnik, donosi

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke usluga

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke radova „RUŠENJE BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA“ za potrebe organa uprave Općine Kalesija.

Član 2.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke radova „RUŠENJE BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA“ za potrebe organa uprave Općine Kalesija, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-1056-1/19, od 20.03.2019. godine. Postupak nabavke je pokrenut putem otvorenog postupka za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-13-3-22/19, od 26.03.2019. godine na portalu javnih nabavki.

Kao datum i vrijeme otvaranja ponuda za naprijed navedeni postupak tenderskom dokumentacijom određen je dan  15.04.2019 u 09.30 sati. Međutim, niti jedna ponuda nije pristigla u datom roku. S toga je odlučeno kao u dipozitivu ove odluke..

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana objavljivanja.                                                                                                                                    

OPĆINSKI NAČELNIK

                
                                                                                                                                                             _______________________

                                                                                                                                                                              Sead Džafić, dipl.ecc