Sanacija lokalnog puta u naselju Džafići-MZ Vukovije Gornje

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-2-5056-5/18

Kalesija, 15.01.2019. godine

Na osnovu člana 69. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14),  Općinski načelnik, donosi

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke usluga

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke radova „Sanacija lokalnog puta u naselju Džafići-MZ Vukovije Gornje“ za potrebe organa uprave Općine Kalesija.

Član 2.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke radova „Sanacija lokalnog puta u naselju Džafići-MZ Vukovije Gornje“ za potrebe organa uprave Općine Kalesija, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-5056/18, od 30.11.2018. godine. Postupak nabavke je pokrenut putem otvorenog postupka za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-90-3-121/18, od 03.12.2018. godine na portalu javnih nabavki.

Do datuma koji je bio zakazan za otvaranje ponuda pristiglo je ukupno 5 ponuda. Kriterij za dodjelu ugovora bila je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

Dvije od ukupno pet ponuda nisu tehnički ispravne jer ne sadrže kompletne tražene dokaze koji su bili propisani tenderskom dokumentacijom. Nakon provedene e-aukcije za ponude koje su tehnički ispravne, formirana je rang lista ponuđača. Ugovorni organ utvrdio je da je ponuda prvorangiranog ponuđača znatno iznad procijenjene vrijednosti te s obzirom da Ugovorni organ nije u mogućnosti obezbjediti sredstva koja su iznad sredstva koja su planirana budžetom općine Kalesija, odlučeno je kao u članu I ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja.                                                                                                                                          

OPĆINSKI NAČELNIK

                
                                                                                                                                                             _______________________

                                                                                                                                                                             Sead Džafić, dipl.ecc