Tehnička zaštita vanjskog parkinga ispred zgrade općine i gradske dvorane i elektroinstalaterski radovi na izgradnji rasvjete na sportskoj dvorani

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                              

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-2-1181-7/19

Kalesija, 22.04.2019. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku roba putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku roba  „Tehnička zaštita vanjskog parkinga ispred zgrade općine i gradske dvorane i elektroinstalaterski radovi na izgradnji rasvjete na sportskoj dvorani“ dodjeljuje po LOT-ovima kako slijedi

LOT 1-Tehnička zaštita parkinga ispred zgrade općine; dodjeljuje ponuđaču SECURITAS” d.o.o. Sarajevo, koji je dostavio ponudu sa cijenom od 2.834,91KM sa PDV-om.

– LOT 2- Tehnička zaštita gradske dvorane; dodjeljuje ponuđaču “SECURITAS” d.o.o. Sarajevo, koji je dostavio ponudu sa cijenom od 13.556,57KM sa PDV-om.

 -LOT 3- Nabavka rasvjetnih tijela za gradsku dvoranu“ dodjeljuje ponuđaču “EP RESET” d.o.o. Kalesija, koji je dostavio ponudu sa cijenom od 6.633,90KM sa PDV-om.

Član 2.

Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-1181-1/19, od 28.03.2019. godine. Postupak nabavke je proveden putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-7-1-27-3-30/19;, od 04.04.2019. godine i ispravka obavještenja o nabavci  52-7-1-27-8-31/19 ; od 09.04.2019 godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj:02-1-05-2-571-1181-2/19, od 28.03.2019. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

 LOT 1 – Tehnička zaštita parkinga ispred zgrade općine,

– ukupan broj pristiglih ponuda 4;

– da je blagovremeno zaprimljeno 4 ponude;

– da nije bilo neblagovremenih ponuda;

-da su prihvatljive 2 ponude;

-da su neprihvatljive 2 ponude

LOT 2 – Tehnička zaštita gradske dvorane,

– ukupan  broj pristiglih ponuda 4;

– da je blagovremeno zaprimljeno 4 ponude;

– da nije bilo neblagovremenih ponuda;

-da su prihvatljive 2 ponude,

– da su neprihvatljive 2 ponude;

LOT 3 – Nabavka rasvjetnih tijela za gradsku dvoranu,

– ukupan  broj pristiglih ponuda 3;

– da je blagovremeno zaprimljene 3 ponude;

– da nije bilo neblagovremenih ponuda;

-da su prihvatljive 3 ponude;

– da nema neprihvatljivih  ponuda;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuđač „“SECURITAS” d.o.o. Sarajevo dostavio je, u predmetnom postupku javne nabavke radova za LOT 1 – „Tehnička zaštita parkinga ispred zgrade općine“ prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 2.834,91KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač „“SECURITAS” d.o.o. Sarajevo dostavio je, u predmetnom postupku javne nabavke radova za LOT 2 – „Tehnička zaštita gradske dvorane;“ prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 13.556,57KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač „EP RESET” d.o.o. Kalesija dostavio je, u predmetnom postupku javne nabavke radova za LOT 3 – „Nabavka rasvjetnih tijela za gradsku dvoranu“ prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 6.633,90KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:

  • arhivi,
  • svim učesnicima u postupku,

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić