usluge fizičkog obezbjeđenja objekta općine Kalesija

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                             

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-2-1961-7/19

Kalesija, 10.06.2019. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku usluga iz anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za Pružanje usluga fizičkog obezbjeđenja objekta općine Kalesija, dodjeljuje ponuđaču „Securitas“ d.o.o. Sarajevo, koji je dostavio ponudu sa cijenom od 8.845,20KM sa PDV-om

Član 2.

Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Javnim pozivom za dostavu ponuda za pružanje usluga fizičkog obezbjeđenja objekta općine Kalesijabroj: 02-1-05-2-1961-3/19, od 22.05.2019. godine. Postupak nabavke je proveden putem anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama i Javni poziv je objavljen na web stranici ugovornog organa dana 22.05.2019. godine.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom broj:02-1-05-2-1961-2/19, od 22.05.219. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

– da je ukupan broj pristiglih ponuda 3;

– da je blagovremeno zaprimljeno 3 ponude;

– da je ukupan broj neblagovremenih ponuda 0;

– da je jedna ponuda prihvatljiva;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuđač „Securitas“ d.o.o. Sarajevo dostavio u predmetnom postupku Pružanje usluga fizičkog obezbjeđenja objekta općine Kalesija prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom koja iznosi 8.845,20KM, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

OPĆINSKI NAČELNIK

 ______________________

                                                                                                                                               Sead Džafić, dipl.ecc.