USLUGE PREVOZA UČENIKA

Bosna i Hercegovina         

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

Služba općinskog načelnika

-Komisija za javne nabavke-

Broj: 02-1-05-2-1957-7/19

Datum, 18.06.2019. godine   

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku usluga putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku usluga  „USLUGE PREVOZA UČENIKA“ dodjeljuje ponuđaču Hankom Turs d.o.o. Kalesija, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom  u iznosu od 20.000,00 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

Član 2.

Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-1957-1/19, od 23.05.2019. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-2-41-3-44_19, od 27.05.2019. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom broj:02-1-05-2-1957-2/19, od 23.05.2019. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

  • ukupan broj pristiglih ponuda 1;
  • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
  • da su sve ponude prihvatljive;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuđač „Hankom Turs“ d.o.o. Kalesija dostavio u predmetnom postupku javne nabavke usluga „USLUGE PREVOZA UČENIKA, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 20.000,00 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda

Ponuđač Hankom Turs d.o.o. Kalesija dostavio u predmetnom postupku javne nabavke usluga „USLUGE PREVOZA UČENIKA, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 20.000,00KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:

  • arhivi,
  • svim učesnicima u postupku,

OPĆINSKI NAČELNIK

                
                                                                                                                                                             _______________________

                                                                                                                                                                               Sead Džafić, dipl.ecc.