Zeleni otoci- put do održivog upravljanja otpadom u općini Kalesija

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                   

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-2-5057-5/18

Datum, 24.12.2018. godine   

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku radova „Zeleni otoci- put do održivog upravljanja otpadom u općini Kalesija“ dodjeljuje kako slijedi:

 za LOT 1 – Nabavka kontejnera i kanti za selekciju otpada za opremanje „Zelenih otoka“ i postavljanje u javne objekte, dodjeljuje Ponuđaču „FARO“ DOO ZENICA, koji je dostavio ponudu sa najnižim cijenom u iznosu od 11.550,24KM sa uključenim iznosom PDV-a.

Za LOT 2 -Građevinsko zanatski radovi na izgradnji „Zelenih otoka“, dodjeljuje ponuđaču „DINAMICO“ DOO KALESIJA, koji je dostavio ponudu sa najnižim cijenom u iznosu od 7.805,00KM sa uključenim iznosom PDV-a.

Član 2.

Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-5057/18, od 30.11.2018. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-89-3-120_18, od 03.12.2018. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj:02-1-05-2-5057-1/18, od 30.11.2018. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

ZA LOT 1

  • ukupan  broj pristiglih ponuda 3;
  • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
  • da su 3 ponuda prihvatljive;
  • da nema neprihvatljivih ponuda;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

ponuđač „FARO“ DOO ZENICA dostavio u predmetnom postupku javne nabavke radova „Zeleni otoci- put do održivog upravljanja otpadom u općini Kalesijaza LOT 1- Nabavka kontejnera i kanti za selekciju otpada za opremanje „Zelenih otoka“ i postavljanje u javne objekte, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom koja iznosi 11.550,24KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

ZA LOT 2

  • ukupan  broj pristiglih ponuda 2;
  • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
  • da su 2 ponudE prihvatljive;
  • da nema neprihvatljivih ponuda;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

ponuđač „DINAMICO“ DOO KALESIJA dostavio u predmetnom postupku javne nabavke radova „Zeleni otoci- put do održivog upravljanja otpadom u općini Kalesijaza LOT 2- Građevinsko zanatski radovi na izgradnji „Zelenih otoka, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom koja iznosi 7.805,00KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:

  • arhivi,
  • svim učesnicima u postupku,

OPĆINSKI NAČELNIK

                
                                                                                                                                                             _______________________

                                                                                                                                                                            Sead Džafić, DIPL.ECC