1. Izmjene i dopune plana nabavki za 2020. godinu

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-15-3/20

Datum:25.01.2020. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa budžetom Općine Kalesija za 2020.  godinu,  Općinski načelnik

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki Općine Kalesija za 2020. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2020. godinu se mijenja na sljedeći način:1. Dodaje se nova stavka “Izrada glavnog projekta snadbijevanja visinskih zona u MZ Zukići, općina Kalesija, u dijelu Usluge, redni broj 19. CPV 71242000-6- Izrada projekta i nacrta, procjena troškova, procijenjena vrijednost 5.500,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  direktnog sporazuma, period pokretanja planiran Januar i period zaključenja ugovora Februar.

2. Dodaje se nova stavka „Izrada glavnog projekta regulacije korita rijeke Gribaje i Aščića potoka u svrhu sanacije posljedica od poplava u junu 2019. godine, potez oko pijace u Tojšićima cca 450m“, u dijelu Usluge, redni broj 20. CPV 71242000-6- Izrada projekta i nacrta, procjena troškova, procijenjena vrijednost 6.000,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  direktnog sporazuma, period pokretanja planiran Januar, a period zaključenja ugovora Februar.

3. Dodaje se nova stavka „Nabavka kamenog materijala za održavanje lokalnih puteva, u dijelu Radovi, redni broj 35. CPV 45233000-9– Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta, procijenjena vrijednost 20.000,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  otvorenog postupka, period pokretanja planiran Februar, a period zaključenja ugovora Mart.

                                                                          II

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Ugovornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić, dipl.ecc.