10. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2020. GODINU

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-15-12//20

Datum:29.04.2020. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa budžetom Općine Kalesija za 2020.  godinu,  Općinski načelnik

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki Općine Kalesija za 2020. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama Općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2020. godinu se mijenja na sljedeći način:.

  1. Dodaje se nova stavka Radovi na sprečavanju plavljena poljoprivrednog zemljišta Redni broj 42 u dijelu Radovi  CPV 45246400-7 – Radovi na zaštiti od poplava,, procijenjena vrijednost 5.950,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  direktnog sporazuma, period pokretanja planiran April, a period zaključenja ugovora Maj.
  • Dodaje se nova stavka Radovi na izgradnji Nove ulice u Kalesiji dionica C-D, L=135m od kružnog toka Redni broj 43 u dijelu Radovi  CPV 45000000 –7 Građevinski radovi ,, procijenjena vrijednost 176.528,15 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  otvorenog postupka, period pokretanja planiran Maj, a period zaključenja ugovora Juni.
  • Dodaje se nova stavka – „Demontaža postojećih, nabavka i ugradnja novih prozora na pojedinim prostorijama u zgradi Općine Kalesija“. Redni broj 17 u dijelu Robe  CPV 44221100-6- Prozori–procijenjena vrijednost 1.701,40 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  direktnog sporazuma, period pokretanja planiran Maj, period zaključenja ugovora Maj.

                                                                          II

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Ugovornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić, dipl.ecc.