14. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2020. GODINU

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-15-16//20

Datum:08.06.2020. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa budžetom Općine Kalesija za 2020.  godinu,  Općinski načelnik

 

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki Općine Kalesija za 2020. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama Općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2020. godinu se mijenja na sljedeći način:.

  1. Dodaje se nova stavka „IZGRADNJA PRIMARNE VODOVODNE MREŽE U NASELJU DEDAJIĆI-MZ TOJŠIĆI, OPĆINA KALESIJA“ Redni broj 48 u dijelu Radovi  CPV 45332200-5-Radovi instaliranja vodovodnih cijevi, procijenjena vrijednost 11.830,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  Otvorenog postupka, period pokretanja planiran Juni,  period zaključenja ugovora Juli.
  • Dodaje se nova stavka „UREĐENJE KANALA U KIKAČIMA, OPĆINA KALESIJA“  Redni broj 49 u dijelu Radovi  CPV 45247112-8 – Građevinski radovi na kanalima za odvodnjavanje, procijenjena vrijednost 18.770,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  Otvorenog postupka, period pokretanja planiran Juni,  period zaključenja ugovora Juli.
3. Dodaje se nova stavka „PROŠIRENJE MOSTA U DEDAJIĆIMA, OPĆINA KALESIJA“ Redni broj 50 u dijelu Radovi CPV 44212100-0- Most, procijenjena vrijednost 6.000,00 KM bez PDV-a, nabavka će se provesti putem Otvorenog postupka, period pokretanja planiran Juni, period zaključenja ugovora Juli.

                                                                          II

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Ugovornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

______________________

Sead Džafić, dipl.ecc.