15. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2020. GODINU

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-15-17//20

Datum:30.06.2020. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa budžetom Općine Kalesija za 2020.  godinu,  Općinski načelnik

 

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki Općine Kalesija za 2020. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama Općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2020. godinu se mijenja na sljedeći način:

1. Dodaje se nova stavka „Izrada glavnog projekta snadbijevanja vodom visinskih zona u MZ Kalesija Gornja-Muratovići“, u dijelu Usluge, redni broj 29. CPV 71242000-6- Izrada projekta i nacrta, procjena troškova, procijenjena vrijednost 6.000,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  direktnog sporazuma, period pokretanja planiran Juni, a period zaključenja ugovora Juli.

2.  Dodaje se nova stavka „Izgradnja primarne vodovodne mreže naselja Hadžići, MZ Petrovice, općina Kalesija u dijelu Radovi, redni broj 53. CPV 45332200-5-Radovi instaliranja vodovodnih cijevi procijenjena vrijednost 5.000,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, period pokretanja planiran Juni, a period zaključenja ugovora Juli.

3. Dodaje se nova stavka „Asfaltiranje lokalnih puteva u dijelu Radovi, redni broj 54.     CPV 45000000-7 – Građevinski radovi  procijenjena vrijednost 324.085,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  otvorenog postupka, period pokretanja planiran Juni, a period zaključenja ugovora Juli.

                                                                          II

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Ugovornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić, dipl.ecc.