17. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2020. GODINU

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-15-19//20

Datum:30.07.2020. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa budžetom Općine Kalesija za 2020.  godinu,  Općinski načelnik donosi:

 

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki Općine Kalesija za 2020. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama Općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2020. godinu se mijenja na sljedeći način:

  1. Dodaje se nova stavka „Uređenje i čišćenje poljoprivrednog zemljišta i odvodnih kanala općine Kalesija KO Prnjavor i KO Memići“, u dijelu Radovi, redni broj 55. CPV 45247112-8 – Građevinski radovi na kanalima za odvodnjavanje, procijenjena vrijednost 72.171,09  KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  otvorenog postupka, period pokretanja planirana August, a period zaključenja ugovora Septembar.
  • Dodaje se nova stavka „Izgradnja kanalizacionih sekundarnih kolektora sanitarno-fekalnih voda u naselju Mokrače, općina Kalesija“, u dijelu Radovi, redni broj 56. CPV 45232410-9 – Radovi na kanalizacijskoj mreži, procijenjena vrijednost 17.094,00  KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  otvorenog postupka, period pokretanja planiran August, a period zaključenja ugovora Septembar.
  • Dodaje se nova stavka „Radovi na zacjevljivanju kanala u naselju Tubići, općina Kalesija“ u dijelu Radovi, redni broj 57. CPV 45247112-8 – Građevinski radovi na kanalima za odvodnjavanje, procijenjena vrijednost 21.649,60 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  otvorenog postupka, period pokretanja planiran August, a period zaključenja ugovora Septembar.
  • Dodaje se nova stavka „Radovi na uređenju rječice Prele u MZ Vukovije Gornje, općina Kalesija“ u dijelu Radovi, redni broj 58. CPV:45246200-5-Radovi na zaštiti obale rijeke, procijenjena vrijednost 29.914,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  otvorenog postupka, period pokretanja planiran August, a period zaključenja ugovora Septembar.
  • Dodaje se nova stavka „Izgradnja potpornog zida u MZ Bulatovci“ u dijelu Radovi, redni broj 59. CPV: 45262620-3– Potporni zidovi, procijenjena vrijednost 7.852,50 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  otvorenog postupka, period pokretanja planiran August, a period zaključenja ugovora Septembar.
  • Dodaje se nova stavka Radovi na izgradnji pješačke staze u MZ Prnjavor“ u dijelu Radovi, redni broj 60. CPV: 450000000-7 Građevinski radovi, procijenjena vrijednost 4.175,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  direktnog sporazuma, period pokretanja planiran August, a period zaključenja ugovora August..
  •  Dodaje se nova stavka „Proširenje kanalizacije u MZ Kalesija Centar, Novo Naselje“, u dijelu Radovi, redni broj 61. CPV 45232410-9 – Radovi na kanalizacijskoj mreži, procijenjena vrijednost 28.241,98  KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  otvorenog postupka, period pokretanja planiran August, a period zaključenja ugovora Septembar.

                                                                          II

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Ugovornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                                Po ovlaštenju

Općinskog načelnika

__________________

Mujo Tosunbegović