18. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2020. GODINU

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-15-20//20

Datum:18.08.2020. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa budžetom Općine Kalesija za 2020.  godinu,  Općinski načelnik donosi:

 

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki Općine Kalesija za 2020. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama Općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2020. godinu se mijenja na sljedeći način:

  1. Dodaje se nova stavka „REGULACIJA RIJEKE GRIBAJE U SELJUBLJU U DUŽINI OD 75 M“, u dijelu Radovi, redni broj 62. CPV 45246200-5-Radovi na zaštiti obale rijeke, procijenjena vrijednost 61.538,46  KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  otvorenog postupka, period pokretanja planirana August, a period zaključenja ugovora Septembar.
2.      Dodaje se nova stavka „RADOVI NA IZGRADNJI POSLOVNIH PROSTORA U GRADSKOJ DVORANI, OPĆINA KALESIJA“, u dijelu Radovi, redni broj 63. CPV 45000000-7-građevinski radovi, procijenjena vrijednost 25.174,35 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  otvorenog postupka, period pokretanja planirana August, a period zaključenja ugovora Septembar.
3.      Dodaje se nova stavka „Radovi na čišćenju i sanaciji obale rijeke Gribaje u Sprečama u dužini od 25m“u dijelu Radovi, redni broj 64. CPV CPV 45246200-5-Radovi na zaštiti obale rijeke, procijenjena vrijednost 4.900,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, period pokretanja planirana August, a period zaključenja ugovora Septembar.
4.      Dodaje se nova stavka „Radovi na gornjem stroju igrališta MZ Prnjavor“u dijelu Radovi, redni broj 65. CPV CPV 45236210-5-Radovi na površinskom sloju za dječija igrališta, procijenjena vrijednost 17.094,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, period pokretanja planirana August, a period zaključenja ugovora Septembar.
5.      Dodaje se nova stavka Nabavka mulčera na ruci“u dijelu Radovi, redni broj 18. U dijelu robe CPV CPV 16000000-5 Poljoprivredne mašine, procijenjena vrijednost 30.900,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, period pokretanja planirana August, a period zaključenja ugovora Septembar.

                                                                          II

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Ugovornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Po ovlaštenju Općinskog načelnika

___________________________

                                                                                                 Mujo Tosunbegović