19. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2020. GODINU

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-15-21//20

Datum:25.08.2020. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa budžetom Općine Kalesija za 2020.  godinu,  Općinski načelnik donosi:

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki Općine Kalesija za 2020. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama Općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2020. godinu se mijenja na sljedeći način:

1.      Dodaje se nova stavka „RADOVI NA IZRADI SPUŠTENOG STROPA U OBJEKTU SPORTSKE DVORANE“, u dijelu Radovi, redni broj 65. CPV 45000000-7-građevinski radovi, procijenjena vrijednost 34.136,75 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  otvorenog postupka, period pokretanja planirana August, a period zaključenja ugovora Septembar.
  • Dodaje se nova stavka „Radovi na izgradnji primarne vodovodne mreže Industrijska zona Masle, općina Kalesija“, u dijelu Radovi, redni broj 67. C45332200-5-Radovi instaliranja vodovodnih cijevi, procijenjena vrijednost 4.850,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  otvorenog postupka, period pokretanja planirana August, a period zaključenja ugovora Septembar.
  •  Dodaje se nova stavka „Izrada izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana „Južna zona“ Kalesija, u dijelu Usluge, redni broj 31. CPV 71242000-6- Izrada projekta i nacrta, procjena troškova, procijenjena vrijednost 4.000,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  direktnog sporazuma, period pokretanja planiran August, a period zaključenja ugovora Septembar.
4.      Dodaje se nova stavka „Radovi na izgradnji spomen obilježja u MZ Zates“., u dijelu Radovi, redni broj 69. CPV 45000000-7-građevinski radovi, procijenjena vrijednost 5.523,00  KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  direktnog sporazuma, period pokretanja planirana Septembar, a period zaključenja ugovora Septembar.
  • Dodaje se nova stavka „Nabavka saobraćajnih znakova“., u dijelu Robe, redni broj 19. CPV 34992200-9- Cestovni znakovi, procijenjena vrijednost 1.549,45 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  direktnog sporazuma, period pokretanja planirana Septembar, a period zaključenja ugovora Septembar.

                                                                          II

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Ugovornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Po ovlaštenju Općinskog načelnika

___________________________

Mujo Tosunbegović