2. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2020. GODINU

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-15-4/20

Datum:21.02.2020. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa budžetom Općine Kalesija za 2020.  godinu,  Općinski načelnik

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki Općine Kalesija za 2020. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2020. godinu se mijenja na sljedeći način: 1. Dodaje se nova stavka „Sanacija klizišta u Dubnici, u dijelu Radovi, redni broj 36. CPV 45111230-9– Radovi na stabilizaciji terena, procijenjena vrijednost 30.000,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  otvorenog postupka, period pokretanja planiran Februar, a period zaključenja ugovora Mart.

2. Dodaje se nova stavka „Nabavka i isporuka roba za odvodnju oborinskih voda u Zaseoku Ibralići, Općina Kalesija“ Redni broj 12. u dijelu Robe CPV 31711400-7 Ventili i cijevi, procijenjena vrijednost 1.724,62 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  direktnog sporazuma, period pokretanja planiran Februar, a period zaključenja ugovora Mart.

3. Dodaje se nova stavka „Izrada plana upravljanja otpadom općine Kalesija, u dijelu Usluge, redni broj 21. CPV 71242000-6 – Izrada projekta i nacrta, procijenjena vrijednost 18.803,41 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  otvorenog postupka, period pokretanja planiran Mart, a period zaključenja ugovora April.

                                                                          II

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Ugovornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić, dipl.ecc.