23. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2020. GODINU

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-15-26//20

Datum:02.10.2020. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa budžetom Općine Kalesija za 2020.  godinu,  Općinski načelnik donosi:

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki Općine Kalesija za 2020. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama Općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2020. godinu se mijenja na sljedeći način:

  1. Dodaje se nova stavka „Radovi na uređenju parkinga kod džamije u Raincima Gornjim i Miljanovcima, u dijelu Radovi, redni broj 77 CPV 45000000-7 – Građevinski radovi, procjena troškova, procijenjena vrijednost 30.546,99 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  Otvorenog postupka, period pokretanja planiran Oktobar, a period zaključenja ugovora Novembar.
  • Dodaje se nova stavka „Nabavka roba za izradu potpornog zida u Babinoj Luci, MZ Kikači, u dijelu Robe, redni broj 22 CPV 44100000-1– Građevinski materijali i pridruženi artikli, procjena troškova, procijenjena vrijednost 1.851,28 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  Direktnog sporazuma, period pokretanja planiran Oktobar, a period zaključenja ugovora Oktobar.
  • Dodaje se nova stavka „Rekonstrukcija dijela fasade na Osnovnoj školi Kalesija, u dijelu Radovi, redni broj 79 CPV 45000000-7—Građevinski radovi, procjena troškova, procijenjena vrijednost 5.997,30  KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  Direktnog sporazuma, period pokretanja planiran Oktobar, a period zaključenja ugovora Oktobar.

                                                                          II

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Ugovornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Po ovlaštenju Općinskog načelnika

___________________________

                                                                                       Mujo Tosunbegović