24. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2020. GODINU

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-15-27//20

Datum:09.10.2020. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa budžetom Općine Kalesija za 2020.  godinu,  Općinski načelnik donosi:

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki Općine Kalesija za 2020. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama Općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2020. godinu se mijenja na sljedeći način:

  1. Dodaje se nova stavka „Izmiještanje visokonaponskog kabla na dionici Nove ulice, općina Kalesija“, u dijelu Radovi, redni broj 80 CPV  45231400-9 – Građevinski radovi na elektroenergetsim vodovima, procijenjena vrijednost 10.328,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  Konkurentskog postupka, period pokretanja planiran Oktobar, a period zaključenja ugovora Novembar.
  • Dodaje se nova stavka „RADOVI NA SNADBIJEVANJU VODOM U NASELJU ZELINA ZASEOK PETROVIĆI; OPĆINA KALESIJA, u dijelu radovi, redni broj 81 CPV 45332200-5-Radovi instaliranja vodovodnih cijevi, procijenjena vrijednost 3.600,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  Direktnog sporazuma, period pokretanja planiran Oktobar, a period zaključenja ugovora Novembar.
  •  
  • Dodaje se nova stavka „IZGRADNJA PRILAZNOG PUTA U NASELJU MEMIĆI OPĆINA KALESIJA, u dijelu Radovi, redni broj 82 CPV 45000000-7—Građevinski radovi,  procijenjena vrijednost 5.915,00  KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  Direktnog sporazuma, period pokretanja planiran Oktobar, a period zaključenja ugovora Novembar.
  •  
  • Dodaje se nova stavka „NABAVKA USLUGA KOPIRANJA ZA OPŠTINSKU IZBORNU KOMISIJU, u dijelu USLUGE, redni broj 34 CPV 79521000-2 – Usluge fotokopiranja, procijenjena vrijednost 4.000,00  KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  Direktnog sporazuma, period pokretanja planiran Oktobar, a period zaključenja ugovora Novembar.
  •  
  • Dodaje se nova stavka „RADOVI NA UREĐENJU PARKINGA KOD CENTRALNOG MEZARJA U VUKOVIJAMA DONJIM, u dijelu radovi, redni broj 83 CPV 45000000-7—Građevinski radovi, procijenjena vrijednost 5.285,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  OTVORENOG POSTUPKA, period pokretanja planiran Oktobar, a period zaključenja ugovora Novembar

                                                                          II

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Ugovornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Po ovlaštenju Općinskog načelnika

___________________________

                                                                                       Mujo Tosunbegović