27. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2020. GODINU

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-15-30//20

Datum:16.10.2020. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa budžetom Općine Kalesija za 2020.  godinu,  Općinski načelnik donosi:

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki Općine Kalesija za 2020. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama Općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2020. godinu se mijenja na sljedeći način:

  1. Dodaje se nova stavka „PJEŠAČKA STAZA RAINCI DONJI- RAINCI GORNJI“, u dijelu Radovi, redni broj 86 CPV  45000000-7—Građevinski radovi,, procijenjena vrijednost 152.101,80 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  OTVORENOG POSTUPKA, period pokretanja planiran Oktobar, a period zaključenja ugovora Novembar.
  • Dodaje se nova stavka „SANACIJA ODRONA U MZ HRASNO DONJE KOD KUĆE AMIRA MEŠANOVIĆA“, u dijelu Radovi, redni broj 87 CPV  45453100-8—SANACIJSKI RADOVI,, procijenjena vrijednost 3.000,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  DIREKTNOG SPORAZUMA, period pokretanja planiran Oktobar, a period zaključenja ugovora Novembar.

                                                                          II

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Ugovornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Po ovlaštenju Općinskog načelnika

___________________________

                                                                                       Mujo Tosunbegović