28. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2020. GODINU

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-15-31//20

Datum:23.10.2020. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa budžetom Općine Kalesija za 2020.  godinu,  Općinski načelnik donosi:

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki Općine Kalesija za 2020. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama Općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2020. godinu se mijenja na sljedeći način:

  1. Dodaje se nova stavka „REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE LOKALNIH PUTEVA “, u dijelu Radovi, redni broj 88 CPV  45000000-7—Građevinski radovi,, procijenjena vrijednost 51425,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  OTVORENOG POSTUPKA, period pokretanja planiran Oktobar, a period zaključenja ugovora Novembar.
  • Dodaje se nova stavka „IZRADA I NABAVKA OPŠTINSKIH BILTENA“, u dijelu ROBE, redni broj 23 CPV  79800000-2,ŠTAMPANJE I S TIM POEZANE USLUGE, procijenjena vrijednost 6.000,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  DIREKTNOG SPORAZUMA, period pokretanja planiran Oktobar, a period zaključenja ugovora Novembar.

3.      Dodaje se nova stavka „Nabavka novog mulčera na ruci“, u dijelu ROBE, redni broj 24 CPV  16000000-5 Poljoprivredne mašine procijenjena vrijednost 30.900,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  Konkurentskog postupka, period pokretanja planiran Oktobar, a period zaključenja ugovora Novembar.

  • Dodaje se nova stavka „nabavka beskontaktnog toplomjera“, u dijelu ROBE, redni broj 25 CPV  33000000-0 medicinska oprema, lijekovi I proizvodi za ličnu njegu procijenjena vrijednost 5.900,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  Direktnog sporazuma, period pokretanja planiran Novembar, a period zaključenja ugovora Decembar.
  • Dodaje se nova stavka „nabavka sredstava za higijensko – epidemijološku zaštitu članova biračkog odbora I birača“, u dijelu ROBE, redni broj 26 CPV  39330000-4  oprema za dezinfekciju procijenjena vrijednost 5.990,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  Direktnog sporazuma, period pokretanja planiran Novembar, a period zaključenja ugovora Decembar.
  •       Dodaje se nova stavka „NABAVKA I IZRADA AFIŠA“, u dijelu ROBE, redni broj 27 CPV  22100000-1, ŠTAMPANJE I S TIM POEZANE USLUGE, procijenjena vrijednost 6.000,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  DIREKTNOG SPORAZUMA, period pokretanja planiran NOVEMBAR, a period zaključenja ugovora DECEMBAR.

                                                                          II

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Ugovornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Po ovlaštenju Općinskog načelnika

___________________________

                                                                                       Mujo Tosunbegović