3. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2020. GODINU

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-04-15-5/20
Datum:10.03.2020. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa budžetom Općine Kalesija za 2020. godinu, Općinski načelnik

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Plana nabavki Općine Kalesija za 2020. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama Općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2020. godinu se mijenja na sljedeći način:.

  1. Dodaje se nova stavka „Sanacija divlje deponije u naselju Zelina“ Redni broj 37. u dijelu Radovi CPV 90530000-1 Upravljanje i vođenje deponija, procijenjena vrijednost 3.694,48 KM bez PDV-a, nabavka će se provesti putem direktnog sporazuma, period pokretanja planiran Mart, a period zaključenja ugovora Mart.
  2. Dodaje se nova stavka „Sanacija klizišta u naselju Kovačevići, MZ Tojšići“ Redni broj 38. u dijelu Radovi CPV 45111230-9– Radovi na stabilizaciji terena, procijenjena vrijednost 4.547,49 KM bez PDV-a, nabavka će se provesti putem direktnog sporazuma, period pokretanja planiran Mart, a period zaključenja ugovora Mart.
  3. Dodaje se nova stavka „Snimanje promotivnog video spota općine Kalesija“ Redni broj 22. u dijelu Usluge CPV 92200000-6 Usluge radija i televizije, procijenjena vrijednost 4.000,00 KM bez PDV-a, nabavka će se provesti putem direktnog sporazuma, period pokretanja planiran Mart, a period zaključenja ugovora Mart.
  4. Dodaje se nova stavka „Etaloniranje geodetske opreme“ Redni broj 23. u dijelu Usluge CPV 31682210-5 Mjerna i upravljačka oprema, procijenjena 1.500,00 KM bez PDV-a, nabavka će se provesti putem direktnog sporazuma, period pokretanja planiran Mart, a period zaključenja ugovora Mart.
  5. II Ova Odluka će se objaviti na web stranici Ugovornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.

III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić, dipl.ecc.