4. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2021. GODINU

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-2580-6/21

Datum:07.05.2021. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa budžetom Općine Kalesija za 2021.  godinu,  Općinski načelnik

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki Općine Kalesija za 2021. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2021. godinu se mijenja na sljedeći način:1. Dodaje se nova stavka UKLANJANJE RIJEČNOG NANOSA U RIJECI SPREČA U MZ KALESIJA CENTAR ( UZVODNO OD MOSTA SEAD DŽAFIĆ) I MZ KALESIJA GORNJA ( NIZVODNO OD MOSTA ZLATNIH LJILJANA)“u dijelu RADOVI redni broj 25. CPV 45246200-5- Radovi na zaštiti obale rijeke, procijenjena vrijednost 5.995,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  direktnog sporazuma, period pokretanja planiran MAJ i period zaključenja ugovora JUNI.

                                                                          II

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Ugovornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PO OVLAŠTENJU   OPĆINSKOG NAČELNIKA

                                                                                                ______________________

                                                                                                      Mujo Tosunbegović