5. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2020. GODINU

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-15-7/20

Datum:23.03.2020. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa budžetom Općine Kalesija za 2020.  godinu,  Općinski načelnik

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki Općine Kalesija za 2020. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama Općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2020. godinu se mijenja na sljedeći način:.

  1. Dodaje se nova stavka „Izrada glavnog projekta sekundarne fekalne kanalizacije općine Kalesija za MZ Vukovije Gornje i Vukovije Donje“ Redni broj 24. u dijelu Usluge  CPV 71242000-6 –Usluge izrade projektne i prostorno planske dokumentacije, procijenjena vrijednost 22.400,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  otvorenog postupka, period pokretanja planiran Mart, a period zaključenja ugovora April.
  2. Dodaje se nova stavka „Izrada glavnog projekta za izradu mosta preko izmještenog korita rijeke Gribaje na lokalnom putu u Tojšićima“ Redni broj 25. u dijelu Usluge  CPV 71242000-6 –Usluge izrade projektne i prostorno planske dokumentacije, procijenjena vrijednost 5.128,20 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  direktnog sporazuma, period pokretanja planiran Mart, a period zaključenja ugovora April.
  3. Dodaje se nova stavka „Čišćenje dijela korita rijeke Gribaje“ Redni broj 39 u dijelu Radovi  CPV 45000000 –Građevinski radovi, procijenjena vrijednost 3.838,90 KM bez PDV-a, nabavka će se provesti putem  direktnog sporazuma, period pokretanja planiran Mart, a period zaključenja ugovora April.
  4. Dodaje se nova stavka „IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE U PROIZVODNO POSLOVNOJ ZONI KALESIJA GRAD, KALESIJSKO POLJE I ĆETENIŠTE, SAOBRAĆAJNICA P24-P47“.“ Redni broj 40 u dijelu Radovi  CPV 45000000 –Građevinski radovi, procijenjena vrijednost 365.540,17 KM bez PDV-a, nabavka će se provesti putem  otvorenog postupka, period pokretanja planiran Mart, a period zaključenja ugovora April.

                                                                          II

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Ugovornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić, dipl.ecc.