7. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2020. GODINU

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-15-9/20

Datum:01.04.2020. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa budžetom Općine Kalesija za 2020.  godinu,  Općinski načelnik

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2020. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama Općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2020. godinu se mijenja na sljedeći način:

1.stavka 6. u dijelu usluge umjesto mjeseca FEBRUAR treba da stoji APRIL i umjesto mjeseca FEBRUAR treba  da stoji MAJ

2. stavka 11. u dijelu  robe  umjesto mjeseca FEBRUAR treba da stoji APRIL i umjesto mjeseca MART treba da stoji MAJ

3.stavka 2. u dijelu radovi umjesto mjeseca FEBRUAR treba da stoji APRIL i umjesto mjeseca MART treba da stoji MAJ

4.stavka 11. u dijelu radovi umjesto mjeseca MART treba da stoji APRIL i umjesto mjeseca APRIL treba da stoji MAJ

5.stavka 12. u dijelu radovi umjesto mjeseca MART treba da stoji APRIL i umjesto mjeseca APRIL treba da stoji MAJ

6.stavka 13. u dijelu radovi umjesto mjeseca MART treba da stoji APRIL i umjesto mjeseca APRIL treba da stoji MAJ

7.stavka 14. u dijelu radovi umjesto mjeseca MART treba da stoji APRIL i umjesto mjeseca APRIL treba da stoji MAJ. 4.stavka 11. u dijelu radovi umjesto mjeseca MART treba da stoji APRIL i umjesto mjeseca APRIL treba da stoji MAJ.

8.stavka 15. u dijelu radovi umjesto mjeseca MART treba da stoji APRIL i umjesto mjeseca APRIL treba da stoji MAJ

9.stavka 16. u dijelu radovi umjesto mjeseca MART treba da stoji APRIL i umjesto mjeseca APRIL treba da stoji MAJ

10.stavka 17. u dijelu radovi umjesto mjeseca MART treba da stoji APRIL i umjesto mjeseca APRIL treba da stoji MAJ. 4.stavka 11. u dijelu radovi umjesto mjeseca MART treba da stoji APRIL i umjesto mjeseca APRIL treba da stoji MAJ

11.stavka 18. u dijelu radovi umjesto mjeseca MART treba da stoji APRIL i umjesto mjeseca APRIL treba da stoji MAJ

   II

Ova Odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabvaki.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

________________________

                                                                                                                                     Sead Džafić, dipl.ecc.