9. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2020. GODINU

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-15-11//20

Datum:22.04.2020. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa budžetom Općine Kalesija za 2020.  godinu,  Općinski načelnik

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki Općine Kalesija za 2020. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama Općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2020. godinu se mijenja na sljedeći način:.

  1. Dodaje se nova stavka Izrada projekta pješačke staze pored lokalnog puta Rainci Gornji-Rainci Donji dužine cca 3,5 km“ Redni broj 25. u dijelu Usluge  CPV 71242000-6 – Izrada projekta i nacrta,, procijenjena vrijednost 6.000,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  direktnog sporazuma, period pokretanja planiran April, a period zaključenja ugovora Maj.
  • Dodaje se nova stavka Nabavka vatrogasne opreme vatrootporne intervencijske čizme“ Redni broj 16. u dijelu robe CPV 18815000-5– Čizme,, procijenjena vrijednost 1.819,35 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  direktnog sporazuma, period pokretanja planiran April, a period zaključenja ugovora April.
  • Dodaje se nova stavka Glavni projekat sanacije klizišta u MZ Zukići, općina Kalesija“ Redni broj 26 u dijelu Usluge CPV 71242000-6– Izrada projekata i nacrta,, procijenjena vrijednost 6.000,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  direktnog sporazuma, period pokretanja planiran April, a period zaključenja ugovora Maj.

                                                                          II

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Ugovornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabavki.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić, dipl.ecc.