Asfaltiranje lokalnih puteva

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-2818-6/20

Kalesija, 12.08.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata  se  Preporuka  Komisije  za  javne  nabavke imenovane Odlukom broj: 02-01-04-2-2818-2/20 od  09.07.2020. godine, te se ugovor za nabavku radova „Asfaltiranje lokalnih puteva“  dodijeljuju po LOT-ovima kako slijedi:

-LOT 1 PUTNI PRAVAC ZATEŠKI PUT DO KUĆE MUHAMEDA ZULIĆA, MZ- PETROVICE dodjeljuje ponuđaču Izgradnja“ d.o.o. Teočak, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 19.849,05 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

-LOT 2 PUTNI PRAVAC OD KAPIJE HALILA HASANOVIĆA PREMA LIPOVAČKOJ DŽAMIJI, MZ- RAINCI GORNJI dodjeljuje ponuđaču Izgradnja“ d.o.o. Teočak, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 48.888,45 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

-LOT 3 PUTNI PRAVAC OD LOKALNOG PUTA DO KAPIJE SULJKANOVIĆ MEHMEDALIJE, MZ- RAINCI DONJI dodjeljuje ponuđaču Izgradnja“ d.o.o. Teočak, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 7.443,54 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

-LOT 4 PUTNI PRAVAC RAVNE,MZ-SELJUBLJE, dodjeljuje ponuđaču Izgradnja“ d.o.o. Teočak, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 12.740,13 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

-LOT 5 PUTNI PRAVAC ČIFLUCI-MERAJA-KUĆA VEHIDA ALIĆA, MZ-SELJUBLJE dodjeljuje ponuđaču Izgradnja“ d.o.o. Teočak, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 17.994,60 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

-LOT 6 PUTNI PRAVAC ČADIN KOD PODRUČNE ŠKOLE, MZ-SELJUBLJE dodjeljuje ponuđaču Izgradnja“ d.o.o. Teočak, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 3.497,13 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

-LOT 7  PUTNI PRAVAC OD LOKALNOG PUTA PREMA KUĆI JASMINA VALJEVCA, MZ-KALESIJA CENTAR dodjeljuje ponuđaču Izgradnja“ d.o.o. Teočak, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 12.554,10 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

-LOT 8 DEDAJIĆI, MZ-TOJŠIĆI dodjeljuje ponuđaču Izgradnja“ d.o.o. Teočak, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 49.227,75 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

– LOT 9 PUTNI PRAVAC OD LOKALNOG PUTA PREMA MAHMUTOVIĆIMA PREMA KUĆI SUADA TABALOVIĆA, MZ-DUBNICA dodjeljuje ponuđaču Izgradnja“ d.o.o. Teočak, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 44.785,26 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

-LOT 10  PUTNI PRAVAC ĆERIMA VIS-POŽARNICA, MZ- KIKAČI dodjeljuje ponuđaču Izgradnja“ d.o.o. Teočak, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 8.361,99 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

– LOT 11 PUTNI PRAVAC TETKINA VODA DO KUĆE ANGIJADA MEŠIĆA, MZ-PETROVICE dodjeljuje ponuđaču Izgradnja“ d.o.o. Teočak, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 35.525,88 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

-LOT 12 PUTNI PRAVAC U RAINCIMA DONJIM ZASEOK HADŽIĆI DIONICA A, MZ-RAINCI DONJI dodjeljuje ponuđaču Izgradnja“ d.o.o. Teočak, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 8.571,42 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

LOT 13  PUTNI PRAVAC OD LOKALNOG PUTA PREMA KUĆI DAMIRA MUŠANOVIĆA, MZ-TOJŠIĆI dodjeljuje ponuđaču Izgradnja“ d.o.o. Teočak, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 9.915,75 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

-LOT 14 PUTNI PRAVAC U RAINCIMA DONJIM ZASEOK HADŽIĆI DIONICA B dodjeljuje ponuđaču Izgradnja“ d.o.o. Teočak, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 1.374,75 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

-LOT 15 PUTNI PRAVAC BUKVIK dodjeljuje ponuđaču Izgradnja“ d.o.o. Teočak, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 54.161,64 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

Član 2.

Ova Odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-2818-1/20, od 08.07.2020. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-65-3-50/20 od 17.07.2020. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke Odlukom broj: 02-01-04-2-2818-2/20 od  09.07.2020. godine.  U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke za LOT 1 utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 5;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su 4 ponude prihvatljive;
 • da jedna ponuda nije prihvatljiva;

U postupku javne nabavke za LOT 2 utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 5;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su 4 ponude prihvatljive;
 • da jedna ponuda nije prihvatljiva;

U postupku javne nabavke za LOT 3 utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 5;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su 4 ponude prihvatljive;
 • da jedna ponuda nije prihvatljiva;

U postupku javne nabavke za LOT 6 utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 5;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su 4 ponude prihvatljive;
 • da jedna ponuda nije prihvatljiva;

U postupku javne nabavke za LOT 7 utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 5;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su 4 ponude prihvatljive;
 • da jedna ponuda nije prihvatljiva;

U postupku javne nabavke za LOT 8 utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 5;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su 4 ponude prihvatljive;
 • da jedna ponuda nije prihvatljiva;

U postupku javne nabavke za LOT 9 utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 5;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su 4 ponude prihvatljive;
 • da nema neprihvatljivih ponuda;

U postupku javne nabavke za LOT 10 utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 5;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su 4 ponude prihvatljive;
 • da jedna ponuda nije prihvatljiva;

U postupku javne nabavke za LOT 11 utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 5;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su 4 ponude prihvatljive;
 • da jedna ponuda nije prihvatljiva;

U postupku javne nabavke za LOT 12 utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 5;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su 4 ponude prihvatljive;
 • da jedna ponuda nije prihvatljiva;

U postupku javne nabavke za LOT 13 utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 5;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su 4 ponude prihvatljive;
 • da jedna ponuda nije prihvatljiva;

U postupku javne nabavke za LOT 14 utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 5;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su 4 ponude prihvatljive;
 • da jedna ponuda nije prihvatljiva;

U postupku javne nabavke za LOT 15 utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 5;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su 4 ponude prihvatljive;
 • da jedna ponuda nije prihvatljiva.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuđač „Izgradnja“ d.o.o. Teočak dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova Asfaltiranje lokalnih putevaza -LOT 1 PUTNI PRAVAC ZATEŠKI PUT DO KUĆE MUHAMEDA ZULIĆA, MZ- PETROVICE ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 19.849,05 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

-LOT 2 PUTNI PRAVAC OD KAPIJE HALILA HASANOVIĆA PREMA LIPOVAČKOJ DŽAMIJI, MZ- RAINCI GORNJI dodjeljuje se ponuđaču Izgradnja“ d.o.o. Teočak, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 48.888,45 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

-LOT 3 PUTNI PRAVAC OD LOKALNOG PUTA DO KAPIJE SULJKANOVIĆ MEHMEDALIJE, MZ- RAINCI DONJI dodjeljuje se ponuđaču Izgradnja“ d.o.o. Teočak, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 7.443,54 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

-LOT 4 PUTNI PRAVAC RAVNE,MZ-SELJUBLJE, dodjeljuje se ponuđaču Izgradnja“ d.o.o. Teočak, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 12.740,13 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

-LOT 5 PUTNI PRAVAC ČIFLUCI-MERAJA-KUĆA VEHIDA ALIĆA, MZ-SELJUBLJE dodjeljuje se ponuđaču Izgradnja“ d.o.o. Teočak, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 17.994,60 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

-LOT 6 PUTNI PRAVAC ČADIN KOD PODRUČNE ŠKOLE, MZ-SELJUBLJE dodjeljuje se ponuđaču Izgradnja“ d.o.o. Teočak, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 3.497,13 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

-LOT 7  PUTNI PRAVAC OD LOKALNOG PUTA PREMA KUĆI JASMINA VALJEVCA, MZ-KALESIJA CENTAR dodjeljuje se ponuđaču Izgradnja“ d.o.o. Teočak, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 12.554,10 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

-LOT 8 DEDAJIĆI, MZ-TOJŠIĆI dodjeljuje se ponuđaču Izgradnja“ d.o.o. Teočak, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 49.227,75 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

– LOT 9 PUTNI PRAVAC OD LOKALNOG PUTA PREMA MAHMUTOVIĆIMA PREMA KUĆI SUADA TABALOVIĆA, MZ-DUBNICA dodjeljuje se ponuđaču Izgradnja“ d.o.o. Teočak, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 44.785,26 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

-LOT 10  PUTNI PRAVAC ĆERIMA VIS-POŽARNICA, MZ- KIKAČI dodjeljuje se ponuđaču Izgradnja“ d.o.o. Teočak, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 8.361,99 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

– LOT 11 PUTNI PRAVAC TETKINA VODA DO KUĆE ANGIJADA MEŠIĆA, MZ-PETROVICE dodjeljuje se ponuđaču Izgradnja“ d.o.o. Teočak, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 35.525,88 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

-LOT 12 PUTNI PRAVAC U RAINCIMA DONJIM ZASEOK HADŽIĆI DIONICA A, MZ-RAINCI DONJI dodjeljuje se ponuđaču Izgradnja“ d.o.o. Teočak, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 8.571,42 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

LOT 13  PUTNI PRAVAC OD LOKALNOG PUTA PREMA KUĆI DAMIRA MUŠANOVIĆA, MZ-TOJŠIĆI dodjeljuje se ponuđaču Izgradnja“ d.o.o. Teočak, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 9.915,75 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

-LOT 14 PUTNI PRAVAC U RAINCIMA DONJIM ZASEOK HADŽIĆI DIONICA B dodjeljuje se ponuđaču Izgradnja“ d.o.o. Teočak, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 1.374,75 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

-LOT 15 PUTNI PRAVAC BUKVIK dodjeljuje se ponuđaču Izgradnja“ d.o.o. Teočak, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 54.161,64 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.   

Dostavljeno:

 • Učesnicima u postupku,
 • Službi za privredu i budžet Općine Kalesija

OPĆINSKI NAČELNIK

                    ____________________

                                                                                                             Sead Džafić, dipl.ecc.