Izgradnja potpornog zida kod mezarja u MZ Bulatovci

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-2579-7/20

Kalesija, 24.07.2020. godine

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka e) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14),  Općinski načelnik, donosi

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke usluga

Član 1.

PONIŠTAVA SE postupak javne nabavke radova „Izgradnja potpornog zida kod mezarja u MZ Bulatovci.

Član 2.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke radova „Izgradnja potpornog zida kod mezarja u MZ Bulatovci“ pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-42579-1/20 od 07.07.2020. godine. Postupak nabavke je pokrenut putem otvorenog postupka za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-59-3-48/20 od 09.07.2020. godine na portalu javnih nabavki.

Kao datum i vrijeme otvaranja ponuda za naprijed navedeni postupak tenderskom dokumentacijom određen je dan  24.07.2020. gosine u 09.30 sati. U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

  • ukupan  broj pristiglih ponuda 1;
  • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
  • da je ponuda prihvatljiva;
  • da nije bilo neprihvatljivih ponuda;

Obzirom da je za predmetnu nabavku radova Izgradnja potpornog zida kod mezarja u MZ Bulatovci“ ponuda ponuđača „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija, ocijenjena kaonajpovoljnija prema kriteriju za izbor ponude, ali  sa ponuđenom cijenom koja je znatno iznad procijenjene vrijednosti odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.   

Dostavljeno:

  • Učesnicima u postupku
  • a/a

Po ovlaštenju Općinskog

načelnika

Mujo Tosunbegović