IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE U PROIZVODNO POSLOVNOJ ZONI KALESIJA GRAD, KALESIJSKO POLJE I ĆETENIŠTE, SAOBRAĆAJNICA P24-P47

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                             

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-1185-14/20

Kalesija, 11.05.2020. godine

Na osnovu člana 100 st.3 i st.4 Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14) i Rješenja br.02-04-2-1185-13/20 od 11.05.2020. godine, a po žalbi izjavljenoj od strane ponuđača „Izgradnja“ d.o.o. Za građevinsko komunalne poslove Teočak u postupku javne nabavke „Izgradnja saobraćajnice u proizvodno poslovnoj zoni Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćetenište, saobraćajnica P24-P47, Općinski načelnik dana 11.05.2020. godine d o n o s i:

O D L U K U

o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču

Član 1.

Ugovor za nabavku radova „IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE U PROIZVODNO POSLOVNOJ ZONI KALESIJA GRAD, KALESIJSKO POLJE I ĆETENIŠTE, SAOBRAĆAJNICA P24-P47“ dodjeljuje se drugorangiranom ponuđaču „Izgradnja“ d.o.o. Teočak  koji je dostavio ponudu sa cijenom od 426.983,95 KM sa uračunatim iznosom PDV-a.

Član 2.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 02-1-04-2-1185-7/20 od 23.04.2020. godine kojom se ugovor za nabavku radova IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE U PROIZVODNO POSLOVNOJ ZONI KALESIJA GRAD, KALESIJSKO POLJE I ĆETENIŠTE, SAOBRAĆAJNICA P24-P47 dodjeljuje ponuđaču „JOJA-TRANSPORTI“ d.o.o. Živinice stavlja se van snage Rješenjem br.02-04-2-1185-13/20 od 11.05.2020. godine.

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-1185-1/20 od 25.03.2020. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-30-3-29/20 od 30.03.2020. godine na portalu javnih nabavki. Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom broj:02-1-04-2-1185-2/20 od 25.03.2020. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

– da je ukupan broj pristiglih ponuda 3;

– da je blagovremeno zaprimljeno 3 ponude;

– da nije bilo neblagovremenih ponuda;

– da je 1 (jedna) ponuda prihvatljiva;

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Dana 04.05.2020. godine izjavljena žalba ponuđača „Izgradnja“ d.o.o. Teočak na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 02-1-04-2-1185-7/20 od 23.04.2020. godine u postupku javne nabavke radova „Izgradnja saobraćajnice u proizvodno poslovnoj zoni Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćetenište, saobraćajnica P24-P47“donesenu od strane Ugovornog organa Općine Kalesija.

U žalbi žalitelj navodi da su uvidom u ponudu ponuđača „JOJA TRANSPORTI“ d.o.o. Živinice dana 29.04.2020. godine ustanovili da potvrda o uredno izvršenom ugovoru izdata od strane firme „MG PUTAR“ d.o.o. Živinice sadrži niz nedostataka, a ogledaju se u sljedećem:- Potvrda nema protokolarni broj niti datum izdavanja, odnosno ne može se utvrditi kada je ista izdata, u potvrdi je naveden samo broj ugovora i datum zaključenja, a nedostaje naziv ugovora, nedostaje podatak o  vremenu izvršenja ugovora, odnosno datumu okončanja radova, a što je traženo tenderskom dokumentacijom, te se ne može utvrditi da li su radovi po navedenom ugovoru uopšte početi i završeni, odnosno realizovani, nedostaje tačna lokacija gdje su se radovi izvodili (koja saobraćajnica i sl.) nego je navedeno na području Živinica, također nema odgovornog lica investitora u potpisu.

Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom Općinskog načelnika br.02-1-04-2-1185-2/20 od 25.03.2020. godine, nakon izjavljene žalbe izvršila je ponovni pregled ponude ponuđača „JOJA TRANSPORTI“ d.o.o.  Živinice, odnosno potvrde o uredno izvršenim radovima, te ustanovila da se desio previd prilikom prvobitnog pregleda ponuda i da je potvrda neprihvatljiva, jer ne ispunjava formalno pravne uslove na koje je žalitelj upozorio i sačinila zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u kome je dala preporuku za stavljanje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača van snage i donošenje nove Odluke.

Dana 04.05.2020. godine Službenik za javne nabavke je u skladu sa članom 48. St. 5. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14) uputio  zahtjev za pojašnjene dostavljene referense ponuđaču „JOJA TRANSPORTI“ d.o.o. Živinice, kako je dana 06.05.2020. godine ponuđač dostavio dokumente kojima bi istu i opravdao, uvidom u dostavljenu dokumentaciju Komisija za javne nabavke nije mogla povezati dokumentaciju sa dostavljenom referensom obzirom da se na Okončanoj situaciji kao ni u Građevinskom dnevniku niti Građevinskoj knjizi ne nalazi naziv građevine, naziv ugovora kao ni broj ugovora za dostavljenu potvrdu o uredno izvršenom ugovoru.

Članom 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), Ugovorni organ dužan je da postupa transparentno, jednako i nediskriminirajuće, te na najefikasniji način koristi javna sredstva u vezi sa predmetnom nabavkom i njenom svrhom, a izrazio je sumnju u validnost dostavljene referense izabranog ponuđača, smatramo da je stavljanje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača van snage način da se Ugovorni organ zaštiti od neefikasnog trošenja budžetskog novca i izabere ponuđača koji posjeduje referense koje ukazuju na to da će izabrani ponuđač uredno i  kvalitetno izvršiti radove predmetne nabavke.

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 7 (sedam) dana, računajući od dana dostavljanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti originale ili ovjerene kopije dоkumеntаciје koje se traže tenderskom dokumentacijom.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.   

    Dostavljeno:

– „Izgradnja“ d.o.o. Teočak

–  „Joja Transporti“ d.o.o. Živinice

–  Služba za privredu i budžet Općine Kalesija

–   a/a

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić, dipl.ecc.