Izradu plana upravljanja otpadom općine Kalesija

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                             

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-869-8/20

Kalesija, 25.04.2020. godine

Na osnovu člana 72. stav 3. tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14),  Općinski načelnik, donosi

O D L U K U

o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču

Član 1.

Ugovor za nabavku usluga za Izradu plana upravljanja otpadom općine Kalesija dodjeljuje se drugorangiranom ponuđaču Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka koji je dostavio ponudu sa cijenom od 17.199,00 KM sa uračunatim iznosom PDV-a, a nakon što najpovoljniji ponuđač nije blagovremeno dostavio dokumentaciju traženu tenderskom dokumentacijom

Član 2.

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o izboru najpovolljnijeg ponuđača broj 02-1-04-2-869-6/20 od 02.04.2020. godine kojom se ugovor za nabavku usluga na Izradi plana upravljanja otpadom općine Kalesija dodjeljuje ponuđaču „ENOVA“ Sarajevo.

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-869-1/20 od 11.03.2020. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-2-24-3-24/20 od 16.03.2020. godine na portalu javnih nabavki. Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom broj:02-1-04-2-869-2/20 od 11.03.2020. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

– da je ukupan broj pristiglih ponuda 2;

– da je blagovremeno zaprimljeno 2 ponude;

– da nije bilo neblagovremenih ponuda;

– da su 2 (dvije) ponude prihvatljive;

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

ponuđač ENOVA SARAJEVO dostavio u predmetnom postupku javne nabavke radova „Izrada plana upravljanja otpadom općine Kalesija prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, sa cijenom koja iznosi 13.747,50 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda. Međutim izabrani ponuđač je dana 07.04.2020. godine zaprimio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača nakon čega je bio dužan u roku od 7 (sedam) dana dostaviti originale ili ovjerene kopije dоkumеntаciје koja se traži tenderskom dokumentacijom. Kako je imenovani dokumente dostavio neblagovremeno, odnosno 15.04.2020. godine, Ugovorni organ je izabrao drugorangiranog ponuđača.

Obzirom na naprijed navedeno Ugovorni organ je postupio u skladu sa članom 72. stav 3. tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH i izabrao drugorangiranog ponuđača  Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka, kao najuspješnijeg i kojima će ponuditi Ugovor.

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 7 (sedam) dana, računajući od dana dostavljanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti originale ili ovjerene kopije dоkumеntаciје koje se traže tenderskom dokumentacijom.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.   

Dostavljeno:

  • Učesnicima u postupku
  • Službi za privredu i budžet Općine Kalesija
  • a/a

    OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić, dipl.ecc.