MEDIJSKO PRAĆENJA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA, OPĆINSKOG NAČELNIKA I SLUŽBI ZA UPRAVU OPĆINE KALESIJA ZA 2021 GODINU

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                   

Stručna služba općinskog načelnika                                                   

Broj: 02-1-04-2-2940-6/21

Kalesija, 10.06.2021. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku usluga putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku usluga  „MEDIJSKO PRAĆENJA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA, OPĆINSKOG NAČELNIKA I SLUŽBI ZA UPRAVU OPĆINE KALESIJA ZA 2021 GODINU“ dodjeljuje kako slijedi:

LOT1- Usluge praćenja putem radio signala dodjeljuje ponuđaču „Feral“ d.o.o. – „Radio Feral“ Kalesija koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 24.570,00 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

LOT2 – Usluge praćenja putem TV signala  dodjeljuje ponuđaču NEON Solucije d.o.o. Kalesija, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom  u iznosu od 24.534,90 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

Član 2.

Ova Odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-2940-1/21, od 05.05.2021. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-2-11-3-12/21, od 06.05.2021. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom broj:02-1-04-2-2940-2/21, od 05.05.2021. godine. U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

LOT 1 – Usluge praćenja putem radion signala,

  • ukupan broj pristiglih ponuda 1;
  • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
  • da su sve ponude prihvatljive;

LOT 2 – Usluge praćenja putem TV signala

  • ukupan broj pristiglih ponuda 1;
  • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
  • da su sve ponude prihvatljive;

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuđač „RADIO FERAL“ –„FERAL“ d.o.o. Kalesija dostavio u predmetnom postupku javne nabavke usluga „MEDIJSKO PRAĆENJA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA, OPĆINSKOG NAČELNIKA I SLUŽBI ZA UPRAVU OPĆINE KALESIJA ZA 2021. GODINU“ za LOT 1 – Usluge praćenja putem RADIO signala, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 24.570,00 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač NEON Solucije d.o.o. Kalesija dostavio u predmetnom postupku javne nabavke usluga „MEDIJSKO PRAĆENJA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA, OPĆINSKOG NAČELNIKA I SLUŽBI ZA UPRAVU OPĆINE KALESIJA ZA 2021. GODINU“ za LOT 2 – Usluge praćenja putem TV signala, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 24.534,90KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.   

Dostavljeno:

  • Učesnicima u postupku
  • Službi za privredu i budžet Općine Kalesija
  • a/a

OPĆINSKI NAČELNIK

                
                                                                                                                                                             _______________________

                                                                                                                                                                               Sead Džafić, dipl.ecc.