Nabavka kancelarijskog materijala

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                              

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-1990-7/21

Kalesija, 18.05.2021. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku roba putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku roba  „Nabavka kancelarijskog materijala“ za LOT 1 – Nabavka tonera, dodjeljuje ponuđaču „R&S“ d.o.o. Sarajevo, koji je dostavio ponudu sa cijenom od 14.508,00 KM sa PDV-om, za LOT 2 – Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala dodjeljuje ponuđaču „R&S“ d.o.o. Sarajevo, koji je dostavio ponudu sa cijenom od 15.521,98 KM sa PDV-om, za LOT 3 – Nabavka štampanog materijala dodjeljuje ponuđaču OR „Sims grafika“ Kalesija, koji je dostavio ponudu sa cijenom od 4.181,33KM sa PDV-om.

Član 2.

Ova Odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-1990-1/21, od 14.04.2021. godine. Postupak nabavke je proveden putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-7-1-2-3-5/21 od 16.04.2021 godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom broj:02-1-04-2-1990-2/21 od 14.04.2021 godine. U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

 LOT 1 –Nabavka tonera,

– ukupan broj pristiglih ponuda 2;

– da je blagovremeno zaprimljeno 2 ponude;

– da nije bilo neblagovremenih ponuda;

-da su prihvatljive 2 ponude.

LOT 2 –Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala,

– ukupan  broj pristiglih ponuda 1;

– da je blagovremeno zaprimljeno 1 ponuda;

– da nije bilo neblagovremenih ponuda;

-da je prihvatljiva 1 ponuda,

– da nema neprihvatljivih  ponuda.

LOT 3 –Nabavka štampanog materijala,

– ukupan  broj pristiglih ponuda 3;

– da je blagovremeno zaprimljene 3 ponude;

– da nije bilo neblagovremenih ponuda;

-da su prihvatljive 2 ponude;

– da je jedna  neprihvatljiva ponuda.

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuđač „R&S“ d.o.o. Sarajevo dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova za LOT 1 – „Nabavka tonera“ prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 14.508,00 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač „R&S“ d.o.o. Sarajevo dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova za LOT 2 – „Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala“ prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom po cijeni od 15.521,98 KM sa PDV-om koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač OR „Sims grafika“ Kalesija dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova za LOT 3 – „Nabavka štampanog materijala“ prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 4.181,33 sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.   

Dostavljeno:

  • Učesnicima u postupku
  • Službi za privredu i budžet Općine Kalesija
  • a/a

   OPĆINSKI NAČELNIK

 ______________________

                                                                                                                Sead Džafić, dipl.ecc.