Nabavka novog mulčera na ruci

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-3054-7/20

Kalesija, 04.09.2020. godine

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14),  Općinski načelnik, donosi

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke usluga

Član 1.

PONIŠTAVA SE postupak javne nabavke roba „Nabavka novog mulčera na ruci.

Član 2.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke roba „Nabavka novog mulčera na ruci“ pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-3054-1/20 od 17.08..2020. godine. Postupak nabavke je pokrenut putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-7-1-79-3-67/20 od 21.08.2020. godine na portalu javnih nabavki.

Kao datum i vrijeme otvaranja ponuda za naprijed navedeni postupak tenderskom dokumentacijom određen je dan  02.09.2020. gosine u 11.30 sati. U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

  • ukupan  broj pristiglih ponuda 1;
  • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
  • da jedina pristigla ponuda nije prihvatljiva.

Obzirom da je za predmetnu nabavku roba „Nabavka novog mulčera na ruci“ ponuda ponuđača „AGROCOP“ d.o.o. Kobatovcineprihvatljiva iz razloga što ne sadrži potvrdu o uredno izvršenom ugovoru na isporuci mulčera na ruci u vrijednosti od 20.000,00 KM. Kako je navedena ponuda jedina pristigla ponuda, a koja nije prihvatljiva Odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.   

Dostavljeno:

  • Učesnicima u postupku
  • a/a

Po ovlaštenju Općinskog

načelnika

          _______________________________

                                                                                                                                                                    Mujo Tosunbegović