Radovi na izgradnji poslovnih prostora u Gradskoj dvorani, općina Kalesija

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-4139-7/20

Kalesija, 11.09.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. i člana 72. stav 3. tačka c) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Ugovor za nabavku radova „Radovi na izgradnji poslovnih prostora u Gradskoj dvorani, općina Kalesija“, dodjeljuje se ponuđaču OR „COLOR“ Kalesija, po LOT-ovima kako slijedi:

ZA LOT 1– Poslovni prostor „A“ 15.783,30 KM sa uključenim iznosom PDV-a

ZA LOT  2 Poslovni prostor „B“–  18.603,00 KM  uključenim iznosom PDV-a.

Član 2.

Ova Odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-4139-1/20, od 17.08.2020. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-76-3-64/20 od 20.08.2020. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom broj:02-1-04-2-4139-2/20, od 18.08.2020. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

 ZA LOT 1

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 3;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su sve ponude prihvatljive;
 • da je nije bilo neprihvatljivih ponuda;

ZA LOT 2

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 3;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su sve ponude prihvatljive;
 • da je nije bilo neprihvatljivih ponuda;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuđač OR „COLOR“ Kalesija dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova „Radovi na izgradnji poslovnih prostora u Gradskoj dvorani, općina Kalesija“  ZA LOT 1, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 13.490,00 KM bez PDV-a tj. 15.783,30 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda, a  koja je neznatno iznad procijenjenje vrijednosti ali odlukom Općinskom načelnika obezbjeđena su dodatna sredstva i izvršen je izbor najpovoljnijeg ponuđača

Ponuđač OR „COLOR“ Kalesija dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova „Radovi na izgradnji poslovnih prostora u Gradskoj dvorani, općina Kalesija“  ZA LOT 2, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 15.900,00 KM bez PDV-a tj. 18.603,00 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda, a  koja je neznatno iznad procijenjenje vrijednosti ali odlukom Općinskom načelnika obezbjeđena su dodatna sredstva i izvršen je izbor najpovoljnijeg ponuđača

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 7 (sedam) dana, računajući od dana dostavljanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti originale ili ovjerene kopije dоkumеntаciје koje se traže tenderskom dokumentacijom.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.                                                                                                                                       

Dostavljeno:

 • Učesnicima u postupku
 • Službi za privredu i budžet Općine Kalesija
 • a/a                                        

Po ovlaštenju Općinskog načelnika

Mujo Tosunbegović