RADOVI NA PUTEVIMA

Bosna i Hercegovina                                        

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Tuzlanski kanton                                                                

OPĆINA KALESIJA                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-5519-5/20

Kalesija, 09.11.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata  se  Preporuka  Komisije  za  javne  nabavke, broj: 02-01-04-2-5519-4/20 od  09.11.2020. godine, te se ugovor za nabavku radova „RADOVI NA PUTEVIMA“  dodijeljuju po LOT-ovima kako slijedi:

LOT 1 – RADOVI NA ASFALTIRANJU DIONICE PUTA U HRASNU GORNJEM ZASEOK HODŽIĆI, OPĆINA KALESIJA, dodjeljuje Ponuđaču „Kuw-ing“ d.o.o. Kalesija, koji je dostavio ponudu sa najnižim cijenom u iznosu od 11.322,50KM sa uključenim iznosom PDV-a.

LOT 2 – ASFALTIRANJE –PUT ŠTREKA –DESNO, MZ MILJANOVCI, OPĆINA KALESIJA, dodjeljuje Ponuđaču „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 10.115,80KM sa uključenim iznosom PDV-a.

LOT 3– SANACIJA DIONICE PUTA U MEŠKOVIĆIMA OPĆINA KALESIJA, dodjeljuje Ponuđaču „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 8.874,45KM sa uključenim iznosom PDV-a.

LOT 4– ASFALTIRANJE DIONICE PUTA U BULATOVCIMA ZASEOK HASANOVIĆI – HELJIĆI OPĆINA KALESIJA dodjeljuje Ponuđaču „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 10.226,97 KM sa uključenim iznosom PDV-a.

LOT 5– SANACIJA DIONICE PUTA U MAHMUTOVIĆIMA, OPĆINA KALESIJA, dodjeljuje Ponuđaču „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 4.036,50KM sa uključenim iznosom PDV-a.

LOT 6– REKONSTRUKCIJA DIONICE PUTA U PETROVICAMA ZASEOK HALILČEVIĆI, OPĆINA KALESIJA, dodjeljuje Ponuđaču „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 3.121,60KM sa uključenim iznosom PDV-a.

LOT 7– REKONSTRUKCIJA DIONICE PUTA U HRASNU GORNJEM, OPĆINA KALESIJA (OD ŠKOLE PREMA VALJEVCIMA); dodjeljuje Ponuđaču „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 12.327,12KM sa uključenim iznosom PDV-a.

Član 2.

Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-04-2-5519-1, od 14.10.2020. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-103-3-91/20, od 15.10.2020. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom broj:02-1-04-2-5519-2/20, od 14.10.2020. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke za LOT 1 utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 3;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su 3 ponude prihvatljive;
 • da nema neprihvatljivih ponuda;

U postupku javne nabavke za LOT 2 utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 3
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su 3 ponude prihvatljive;
 • da nema neprihvatljivih ponuda;

U postupku javne nabavke za LOT 3 utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 3;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su 3 ponude prihvatljive;
 • da nema neprihvatljivih ponuda;

U postupku javne nabavke za LOT 4 utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 3;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da su 3 ponude prihvatljive;
 • da nema neprihvatljivih ponud;

U postupku javne nabavke za LOT 5 utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 3;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da je 3 ponuda prihvatljiva;
 • da nema neprihvatljivih ponud

U postupku javne nabavke za LOT 6 utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 3;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da je 3 ponuda prihvatljiva;
 • da nema neprihvatljivih ponud

U postupku javne nabavke za LOT 7 utvrđeno je slijedeće:

 • ukupan  broj pristiglih ponuda 3;
 • da nije bilo neblagovremenih ponuda;
 • da je 3 ponuda prihvatljiva;
 • da nema neprihvatljivih ponud

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuđač „Kuw-ing“ d.o.o. Kalesija dostavio u predmetnom postupku javne nabavke radova Radovi na putevimaza LOT 1, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom koja iznosi 11.322,50KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija dostavio u predmetnom postupku javne nabavke radova Radovi na putevimaza LOT 2, prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 10.115,80KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija dostavio u predmetnom postupku javne nabavke radova „Radovi na putevimaza LOT 3, prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 8.874,45KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija dostavio u predmetnom postupku javne nabavke radova Radovi na putevimaza LOT 4, prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 10.226,97 KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija dostavio u predmetnom postupku javne nabavke radova Radovi na putevimaza LOT 5, prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 4.036,50KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija dostavio u predmetnom postupku javne nabavke radova „Radovi na putevima“ za LOT 6, prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 3.121,60KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda

Ponuđač „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija dostavio u predmetnom postupku javne nabavke radova „Radovi na putevima“ za LOT 7, prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 12.327,12KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:

 • arhivi,
 • svim učesnicima u postupku,
 • službi za budžet

                                                                                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK

                
                                                                                                                                                             _______________________

                                                                                                                                                                              Sead Džafić, dipl.ecc